TEMA: ELEVHÄLSA
– SKOLAN SOM SKYDDSFAKTOR

Font - Skolan Som Skyddsfaktor

Att stödja barn som upplever olika slags utsatthet är viktigt för att de ska klara skolans utbildningsmål. Men hur hittar man de utsatta barnen? I Fröslundaskolan i Eskilstuna, där ca 95 % av eleverna har bott i Sverige kortare än sex år, finns rutiner och strukturer för hjälpen. Men det räcker inte. Det gäller att odla ett klimat där alla som jobbar på skolan tillsammans bryr sig.

– Det finns så många beröringspunkter där vi möter eleverna i klassrummet, på rasterna, i matkön. Vare sig du är vaktmästare eller idrottslärare, så ska du genast ta upp det när du ser tecken på att en elev inte mår bra, säger rektor Jannice Kloibhofer

Medverkar gör Lina Delvert, Anders Härdevik, Anne Harju och Erik Rova.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MEDVERKANDE – SKOLAN SOM SKYDDSFAKTOR

Anne Harju © Foto: Erik Amkoff / UR

Anne Harju
Forskare och lektor på fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Forskar kring, och undervisar blivande förskollärare och grundlärare mot fritidshem, i frågor som rör barns olika livsvillkor. Mycket av hennes forskning handlar om att undersöka barns eget perspektiv på sådant som rör dem själva. Ett område i barns liv som hon gärna för fram och pratar om är barns egna tankar och erfarenheter av att leva under knappa ekonomiska omständigheter.

Jonas Johnsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Jonas Johnsson
Arbetar i Solna som resurslärare på lågstadiet. I arbetet med eleverna följer en röd tråd i allt arbete och det är relationen till eleverna. Kan du inte skapa en god professionell relation till eleverna blir det svårt att lyckas. Han brinner för att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning.

Lina Delvert © Foto: Erik Amkoff / UR

Lina Delvert
Socionom med socialpedagogisk inriktning, arbetar som skolkurator på grundskolor genom elevhälsan i Sundbyberg stad. Lina bidrar med den psykosociala kompetensen i elevvårdsarbetet med fokus på individuella stödsamtal, krissamtal, motiverande samtal och konflikthantering. Även sociala utredningar, stöd och råd till föräldrar och lärarhandledning erbjuds. För Lina är bemötande och inkludering det viktigaste i sitt arbete. Att se barnperspektivet och förmedla och hjälpa eleven att sätta ord på sina känslor tankar och behov. Att utveckla och stärka barnets självkänsla och styrkor. Alltid peppa, lugna o inge hopp och förmedla att varje unge är värdefull.

Erik Rova © Foto: Privat

Erik Rova
Leg. psykolog. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och hantera problemsituationer. Erik handleder, utbildar och jobbar med skolutveckling. -Jag vill bidra till att det händer konkreta saker i klassrummet. Det är jätteviktigt! säger Erik. Just nu genomför han efterfrågade utbildningar om Traumakunskap och bemötande tillsammans med kollegan Anton Sjögren.

BARNS LÄRANDE OCH HÄLSA

Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR
Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR

Det finns forskning som visar att framgång i skolan och hälsa hänger samman – goda skolresultat leder till bättre hälsa och tvärtom en god hälsa leder till bättre skolresultat. Skolans elevhälsa är därför jätteviktig för barns lärande och hälsa i skolan. Dagens elevhälsa har fått i uppgift att inte bara arbeta åtgärdande utan också hälsofrämjande och till och med förebygga att problem uppstår. Östersundsexemplet i inslaget var ett utmärkt exempel på hur detta arbete kan utformas konkret i skolan. Väldigt roligt att se hur psykologen bidrog med sin kompetens för att utveckla klassrumsundervisningen så att alla barn kunde vara delaktiga, även de som inte brukade kunna sitta still! Tänk om alla kunde börja arbeta enligt den modellen!

Fortsätt läsa

VÄRDEGRUND OCH KUNSKAP

Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR
Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

När UR frågade om jag ville vara med och prata om hälsofrämjande och förebyggande insatser blev jag väldigt glad över valet av ämne. Men att jag skulle vara panelgäst och resonera om det i tv var förstås inte självklart för mig, finns alltid en oro över att säga fel eller bli missförstådd. Nåväl nu har jag prövat på det och det var mycket spännande och intressant att få träffa tv-teamet, programledaren Isabella Grybe, rektor Maria Kempe Olsson och professor Eva Hjörne. När jag tänker förebyggande arbete tänker jag alltid på hur vårt uppdrag är formulerat i skollagen och andra styrdokument. I skollagen står det att alla elever ska ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det betyder att vi som arbetar inom skolan behöver forma lärmiljöer som möter alla barns och elever behov och förutsättningar, och för att möta uppdraget behöver vi alla arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Fortsätt läsa

TILLSAMMANS

Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR
Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Hej, jag ringer från UR och tv-programmet Lärlabbet. Vi skulle vilja prata med dig inför ett eventuellt deltagande i vårt program.

Ja, det var verkligen spännande att få det där samtalet och många tankar har snurrat i mitt huvud sedan dess. Att få vara en del av det positiva samtalet om skolan känns fantastiskt inspirerande och viktigt, men också utmanande och pirrigt.

Efter ytterligare några givande samtal med redaktionen där syftet och tankarna bakom just det program där jag var inbjuden att delta blev allt tydligare för mig kändes det självklart att tacka ja. Något som bidrog till detta var den genomgående känslan av att utgångspunkten var ett positivt samtal om de möjligheter som finns med att arbeta tillsammans för att forma goda lärmiljöer för alla elever. Att det var just ett samtal och inte en debatt blev avgörande för mig. Visst krävdes det kanske lite övertygande från redaktionens sida om att de verkligen visste vad de gjorde, att det verkligen var mig de ville ha med och att de verkligen trodde på att det skulle bli bra. Inkluderande undervisning var temat men också tillsammansarbete. Elevhälsans professioner och pedagogisk personal som tillsammans driver ett arbete som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling. I det samtalet känner jag mig hemma. Att dessutom Maja Lindqvist och Eva Hjörne var de två andra gästerna i programmet gjorde att det blev ett sammanhang där jag absolut ville finnas med. Vilken förmån!

Fortsätt läsa

REPORTAGE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MEDVERKANDE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Maja Lindqvist
Specialpedagog och legitimerad svenska som andraspråkslärare på gymnasiet. Tidigare arbetat som dramapedagog inom både skola och teatergrupper. Handleder och föreläser om hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Driver bloggen www.specmaja.se i syfte att samtala om vikten av att rektor, lärare och elevhälsan samarbetar för att organisera en skola där alla elever känner sig delaktiga. Tycker om att vara med i arbetet med att skapa en skola som möter alla elevers behov och förutsättningar.

Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Maria Kempe Olsson
Har tidigare arbetat som lärare och specialpedagog och är sedan fem år tillbaka rektor på Bergsjöskolan F-6 i Göteborg.Har också förmånen att få
föreläsa om elevhälsa och skolutveckling i olika sammanhang.Tror på att vi tillsammans kan forma en skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas. Brinner för alla
elevers rätt att få finnas i ett välkomnande sammanhang och är övertygad om att vägen dit går genom en utvecklad elevhälsa, inkluderande undervisning
och goda relationer.

Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Hjörne
Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund som lärare men också som kurator på skola, omsorgsförvaltningen och inom barnpsykiatrin. Min forskning handlar om elevhälsa och pedagogik för utsatta barn i särskilda undervisningsgrupper under många år och jag brinner verkligen för min forskning om barn och ungas välbefinnande i skolan och möjlighet att utvecklas och förberedas för ett gott liv.

Svenny Kopp © Foto: Privat

Svenny Kopp
Specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon är forskare på Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet och har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande deltidsarbetar hon som vuxenpsykiater. Svenny Kopps forskningsområde är flickor med autism och ADHD. År 2010 disputerade hon på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments” vid Göteborgs Universitet. Övriga intressen är måleri, fjäll och botanik.

TEMA: ELEVHÄLSA
– PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Font - Pedagogik Och Särskilt Stöd

Går det att minska behovet av åtgärder och diagnoser genom att ändra på klassrumssituationen? Ja, säger man på Friggaskolan och de andra skolorna i Östersund. Här har man inom den gemensamma elevhälsan sökt sätt att förebygga koncentrations- och beteendesvårigheter. Kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar här tillsammans med att hjälpa eleverna att hitta strategier för sitt lärande.

– Vi valde att försöka vända skutan och på så sätt förekomma diagnoser och remisser, berättar skolpsykolog Niklas Fröst.

Medverkar gör Maria Kempe Olsson, Maja Lindqvist, Eva Hjörne och Svenny Kopp.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se