DIGITALISERINGENS SKILJELINJE

Sofia Malmberg © Foto: Bengt Allebrink / UR

Att kunna använda sig av digitala verktyg och kritiskt kunna granska det informationsflöde som möter oss blir allt viktigare. Dels för att kunna ta aktiva och medvetna beslut, dels för att kunna delta i samhällsdebatten. Den här processen införlivas i det livslånga lärandet och i förlängningen blir det en fråga om att kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter fullt ut.

Teknikutvecklingen går oerhört snabbt, mycket snabbare än vi rimligtvis hade kunnat föreställa oss. Ärenden som förut uträttades genom att vi ringde ett telefonsamtal, gick till ett fysiskt kontor eller fyllde i en pappersblankett uträttas nu i huvudsak digitalt. I egenskap av medborgare, anställd eller förälder förväntas vi i allt större utsträckning ha ett e-postkonto som vittjas med viss regelbundenhet. Skolans veckobrev kan publiceras i bloggform, mötesbokningar, reklamationer och biljettköp sker via nätet. Till en allt större del av samhällsservicen förväntas vi som medborgare ha e-legitimation eller mobilt bredband, möjligheten att fylla i en fysisk blankett är inte någon framtida självklarhet. Samhälls- och bankservicen har flyttat ut på nätet, jobbansökningar tas endast emot på digital väg, betalningar swishas och sociala medier spelar en allt viktigare roll i den offentliga debatten. Tempot är högt och i det aldrig sinande flödet gäller det att snabbt ta ställning till vad man vill dela, kommentera eller ignorera.

I en sådan verklighet har den som saknar digital kompetens ett sämre utgångsläge och blir beroende av andras hjälp och välvilja även för förhållandevis enkla ärenden. En del av skolans uppdrag är att ge eleverna en digital grund där de får kunskap om och lär sig använda olika digitala verktyg. Lika viktigt är dock att träna eleverna i att kritiskt granska olika källor och att reflektera kring sin sökprocess och de söktjänster som de använder. Eleverna behöver bli medvetna om t.ex. hur rangordningen av träffar sker i sociala medier och söktjänster samt hur sökresultatet påverkas av vad de tidigare sökt på. Det är viktigt att föra diskussioner kring hur lätt det är att hamna i den s.k. filterbubblan, där sökningar begränsas till vad man tidigare sökt på och visat intresse för. Något som i förlängningen får som konsekvens att sökningarna bara levererar svar som ger oss bekräftelse på våra egna tankesätt och värderingar.

Men hur kan detta införlivas i skolans undervisning? Sökprocessen blir oerhört komplex att undervisa om eftersom den väcker frågor som utmanar både pedagoger och elever. Att göra digitala verktyg till en naturlig del i lärprocessen är naturligtvis ett steg på vägen dit, men forskning visar att undervisningen inte automatiskt blir mer kvalitativ bara för att man använder sig av digitala verktyg. Om lärandet påverkas i positiv riktning eller inte beror på lärarens digitala kompetens och medvetenhet, arbetssätt och uppgifternas utformning. Vilket stöd får eleverna och vilka professioner medverkar i elevernas lärande? Skolbibliotekarien är en profession med spetskompetens just inom medie- och informationskunnighet, men professioner som IKT-pedagoger fyller naturligtvis också en viktig pedagogisk funktion vid sidan av läraren. Skolverket har nyligen fått regeringens uppdrag att utveckla ett flertal nationella skolutvecklingsprogram, varav ett kommer att handla om skolans digitalisering och ett annat om att ta fram nationella IT-strategier för skolväsendet. Både lärare och skolbibliotekarier blir viktiga målgrupper för den delen av insatsen som gäller kritisk och säker användning av digitala verktyg.

Vi är just nu i ett skede där vi provar oss fram och ständigt hittar ny utvecklingspotential, såväl i vår egen undervisning som i elevernas resonemang. Vart vi landar vet vi inte än, men säkert är att resan kommer att bli såväl spännande som utmanande och viktig.

Sofia Malmberg

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>