HUR MOTVERKA KÖNSBUNDNA VAL? ARBETA GENUSMEDVETET!

Lisen Olsson © Foto: Lil Trulsson / UR
Lisen Olsson © Foto: Lil Trulsson / UR

Jag hade äran att få vara med i Lärlabbets panel för att prata om könsbundna val tillsammans med Kristian Haggärde.

När jag fick frågan kändes det gruvsamt eftersom jag tycker att det är svårt att motverka val utifrån kön, social och kulturell bakgrund. Samtidigt vet jag att jag inte är den enda i Sveriges studie- och yrkesvägledarkår som känner såhär. Just därför valde jag att tacka ja, för att vara med och lyfta upp denna svåra fråga.

Nu i efterhand är jag glad att jag var med tack vare alla givande diskussioner jag haft med mina kollegor innan och de jag hade tillsammans med Isabelle och Kristian under inspelningen. Dessutom fick jag träffa ett proffsigt och hjärtligt produktionsteam där jag som studie- och yrkesvägledare fick erfarenheter som jag kan lyfta i samtal med elever nyfikna för just den branschen!

Hur tror jag att vi kan arbeta för att motverka könsbundna val då? Flera tankar och idéer kommer från det utmärkta materialet Tala om arbetslivet! av Frida Wikstrand och Mia Lindberg (2015). Jag ångrar att jag inte plockade upp boken under inspelningen i studion och tipsade om den där!

Jag kommer sortera tankarna under rubrikerna: Organisatorisk/Skolpersonal, PRAO och Undervisning/Vägledning.

Organisatoriskt/Skolpersonal

Jag vill arbeta mer genusmedvetet och normkritiskt på min skola och i min kommun.
Arbeta metodiskt och strategiskt så det inte spelar roll om det blir personalbyten eller vilken skola eller årskurs man går i. Att det är en del av vår kvalitetssäkring och är likvärdigt.

Jag tror på att arbeta i yngre åldrar, inte bara i årskurs 6–9 som jag gör nu. Främst genom att stötta kollegorna med det jag är bäst på; studie- och yrkesvägledning. Stötta genom att inspirera och tillsammans skapa en plan som blir som en röd tråd från F-9 där studie- och yrkesvägledande aktiviteter kopplas till undervisning. Att vi tillsammans ger eleverna möjlighet att få erfara olika yrken och arbeten tidigt med genusmedvetna glasögon. Att arbeta tidigare ökar chanserna att eleverna har fler yrken/branscher att välja mellan inför framtida studie- och yrkesval.
Att region/kommun har övergripande riktlinjer/handlingsplan för studie- och yrkesvägledning är en grund för ett fortsatt arbete på skolorna/upptagningsområdet.

I själva arbetet i skolan behöver vi börja med oss själva, personalen, och se hur vi möter eleverna och hur vår organisation och arbetssätt påverkas utifrån våra ”ryggsäckar” i form av erfarenheter och synsätt. Hur vi förmedlar bilden av hur livet ska vara. Vilka yrken visar vi? Vilka visar vi inte? Titta på hur vi förmedlar status/kön till olika yrken/branscher. Först måste vi se till oss själva och skaffa kunskaper och verktyg för att därefter kunna diskutera/arbeta med frågorna med eleverna. Även det studie- och yrkesvägledande samtalet påverkas av hur vi studie- och yrkesvägledare ställer frågorna och hur vi berättar om yrken/utbildningar eftersom det blir utifrån oss själva, vår utbildning och erfarenheter. Det behöver vi vara medveten om, normkritiskt genusmedveten.

PRAO

Jag vill utveckla praon. Både att eleverna får praoa fler veckor och i fler årskurser med olika syften. Syftena kan handla om perspektivvidgning/temaprao och önskepraon.

Praon är ett perfekt tillfälle där eleverna i undervisningen kan arbeta med vissa frågor kopplat till exempelvis genus både före, under och efter praon.

Inom Östersunds Kommun har vi en praobank. Det är viktigt att alla elever oavsett bakgrund har lika möjlighet att få praoa. Ska eleverna leta själva kan det innebära att det blir en reproducering av yrken/arbetsplatser man känner till eller utifrån elevernas kontaktnät. Praobank kan ge vidgat perspektiv över yrken och arbetsplatser. Det kan ses som en del av skolans kompensatoriska arbete.

Undervisning/Vägledning

Titta på vilka bilder av arbete/yrken/utbildningar vi visar undervisningen. Vilka förebilder ger vi och är vi? Tänk en extra gång på de bilder som föreställer yrken och vilka som besöker skolan och visar yrken. Studie- och yrkesvägledaren kan använda könsneutrala yrkeskort som exempelvis Kiwi Cards.

Ge eleverna möjligheterna att få ett metakognitivt tänkande kring sitt väljande och de faktorer som spelar roll i deras val genom undervisning, grupp- och enskild vägledning.

Att undervisa eleverna i valprocessen och påverkansfaktorer kan ge eleverna en förståelse att det finns flera saker som påverkar deras val och med den insikten kan eleven välja att låta sig påverkas eller inte. Även undervisa/diskutera med de andra signifikanta, viktiga, personerna i elevernas liv kring påverkan är viktigt. Som under möten med vårdnadshavare.

Arbeta med värderingar och ge tid för diskussioner. Gruppvägledning med eleverna kring detta ämne tror jag definitivt skulle vara insiktsfull för eleverna. De har många kloka tankar där de kan lära av och utvecklas med varandra.

I Skolverkets Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (där det står hur hela skolan behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning, inte bara studie- och yrkesvägledaren alltså) står det: Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalet planeras och genomförs så att de: utmanas elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön samt utifrån social och kulturell bakgrund. Att utmana en elevs föreställning om yrken och utbildning kan man göra. Att eleven ändrar sin åsikt/uppfattning när man går i åk 9 är svårare.

Som jag har förstått det menar Linda Gottfredson i The theory of circumscription and compromise att barn börjar redan vid 4-års ålder sortera vilka yrken som utövas av kvinnor respektive män. Detta sorterande fortsätter sedan med andra faktorer som t.ex. status. Det är utefter detta varje individ skapar en mental karta om vilka yrken som passar oss och inte som vi bär med oss i framtiden. Därför är det viktigt att vi börjar tidigt, redan i förskolan.

Även om det är svårt att perspektivvidga elevernas uppfattning när man träffar dem i senare årskurser är det ändå viktig att vi vågar ställa utmanande frågor, undersöka djupare och be eleverna utveckla sitt resonemang kring yrken/utbildningar. När eleverna hör sitt eget resonemang om sitt väljande ökar chanserna för ett mer medvetet val.

Avslutningsvis vill jag återigen tipsa om Tala om arbetslivet – ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan, av Frida Wikstrand och Mia Lindberg. Det är verkligen ett stöd i arbetet för alla i skolan utifrån våra olika perspektiv och professioner med bra tips på övningar, teorier och sätt att arbeta/tänka kring detta!

Att arbeta genusmedvetet handlar om att vara medveten om hur kön påverkar ungas val och väljande. Att vara medveten om de strukturer som finns för att förstå hur svårt det är att bryta normer kring arbete och kön. Inte tvinga individer att bryta könsmönster men att utmana dem för att kunna göra ett medvetet val. Vara medveten om sig själv och de föreställningar och normer som du själv är bärare av och reproducerar i din vardag.

Det är inte särskilt enkelt och kan vara obekvämt ibland. Men det är därför det är så viktigt att vi har modet och uthålligheten att fortsätta arbeta genusmedvetet.

Tack för mig.

Lisen Olsson

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>