ÖVERGÅNGEN TILL
ORDINARIE KLASS – EN UTMANING

Emma Risbecker Sandman. Foto: Lil Tulsson /UR
Emma Risbecker Sandman © Foto: Lil Tulsson / UR

Jag vill dela med mig om några faktorer som enligt mig bidrar till en lyckad övergång. Jag börjar med studiehandledarna då jag anser att utslussningen ska ske individuellt och för de elever som ganska snabbt kommer ut i ordinarie undervisning är studiehandledarna guld värda. De är mycket viktiga både för elever och lärare och studiehandledning är ett av de mest effektiva sätten att ta till sig kunskaper på ett nytt språk.

Om vi, från regering, kommun, skolledning satsar på studiehandledning i olika former är jag säker på att eleverna snabbare går framåt i sin språkinlärning och de får samtidigt känna en trygghet i att ”det här kan jag ju faktiskt”, vilket även stärker dem som personer.

Jag vill också belysa vikten av att ämneslärare har undervisning i förberedelseklass (fbk). Som jag ser det finns det stora fördelar med detta, då steget från fbk till undervisningen i ordinarie ämnen minskar. Eleverna utmanas med en undervisning på lite högre nivå samtidigt som de känner större trygghet i ämnet. De lär känna fler lärare som de kan möta senare i sin undervisning. För ämneslärare som undervisar i fbk ökar kompetensen att ta emot nyanlända elever.

Något vi återkommer till i programmet är dialogen med mottagande pedagog. Henry Barsk (också panelgäst i programmet) och jag är samstämmiga om att pedagogen ska få information i god tid så att hen kan förbereda sig själv och klassen att det kommer en ny klasskamrat. Vem eleven ska sitta med, arbeta med, någon som är lite extra vänlig mot eleven, gruppövningar, alla delar är av stort värde.

Till sist, det är så angeläget att vi lyfter frågan om utslussningen av nyanlända elever, att vi tar diskussionen, vilka utmaningar det för med sig, goda och mindre goda exempel.
Det är ingen lätt uppgift vi står inför. Alla på enheten behöver vara med på tåget och arbeta språkutvecklande i alla ämnen för att eleverna ska få så bra start som möjligt i den reguljära undervisningen. För mig som pedagog i fbk är A och O att skapa trygghet för mina elever. Ett gott klimat i klassrummet är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap och gå framåt i sin språkutveckling. Denna grundtrygghet är viktig att de har och får fortsätta känna när de ska gå ut i ordinarie klass.

Emma Risbecker Sandman

 

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>