UTVECKLANDE ÄMNESDIDAKTISK FORSKNING

Inger Eriksson. Foto: Lil Trulsson/UR
Inger Eriksson. Foto: Lil Trulsson/UR

STLS, Stockholm Teaching & Learning Studies – En miljö för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. Vilken forskning bedrivs hos STLS – och varför ska lärare ska delta i forskning?


Detta är för mig en mycket viktig fråga och det är ju förstås nästan omöjligt att ge ett bra svar i en kort intervju som ni ser i programmet. Jag försökte trots detta beskriva varför lärares medverkan och agens (handlingskompetens) i undervisningsrelaterad forskning är viktig. Att en profession som ska ansvara för att verksamheten vilar på vetenskaplig grund självfallet måste vara med – måste få ta ansvar – för sin egen kunskapsproduktion osv.

På kvällen efter att intervjun spelats in läste jag forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (2016/17:50). Och jag tror att det är för första gången som det på allvar finns en chans att lärare ses som viktiga aktörer i den nödvändiga utbyggnaden av den professionella kunskapsbasen.

Genom att ge forskare, lärarutbildare, lärare och förskollärare större möjligheter att delta i gemensamma forskningsprojekt kring frågor hämtade från skolans praktik, s.k. praktiknära forskning, stärks den vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet som utbildning enligt skollagen ska vila på. Syftet med praktiknära forskning är att utveckla och förbättra undervisningen i skolan och förskolan för att öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Forskningsfrågor formuleras utifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning i ett visst ämne eller ämnesområde i skolan och förskolan. Forskningsfrågor kan bl.a. rikta fokus mot lärarprofessionen, undervisningspraktiken eller undervisnings-metoder. Praktiknära forskning kan därför beteckna kunskap som har direkt nytta och användbarhet i verksamheten och som bl.a. kan bidra till att stärka utbildningens vetenskapliga grund. (2016/17:50, s. 105)

Även om inte lärare helt och hållet tillskrivs agens i detta förslag så är det ett stort steg framåt. Inom STLS skapar vi förutsättningar och system för att lärare i sin verksamhet ska kunna producera nya kunskaper – ämnesdidaktiska kunskaper – som ska kunna användas av andra lärare i andra sammanhang. Detta sker i flera steg. I ett första steg handlar det om att utbildade forskare och doktorander i det aktuella ämnesdidaktiska nätverket tillsammans med lärare preciserar forskningsfrågor, spetsar syftet, granskar kunskapsläget, väljer metod. När studien väl är igång fungerar nätverket som en forskningsmiljö. Lärarna i det aktuella projektet möter andra lärare med sina respektive projekt i nätverksträffar, workshops och seminarier. Slutligen granskas och sprids resultatet från projektet. Kunskapsspridningen ser lite olika ut beroende på projektet. Det kan handla om enklare texter men även forskningsartiklar. Och förstås presenteras nästan alla projekt på Lärarnas forskningskonferens (LFK) som arrangeras av STLS tisdag vecka 44 varje år.

Vad är det då för typ av frågor lärare ställer?

  • Vad kan elever som kan analysera ett samhällsproblem ur olika perspektiv?
  • Hur ska jag lägga upp undervisningen så att eleverna har en chans att utveckla en förståelse för olika sätt att hantera jordens resurser?
  • Hur kan elever lära sig använda objektspronomen för att skriva mer varierat i moderna språk?
  • Vad är egentligen en historisk förklaring och hur kan vi bedöma kvaliteten i elevernas förmåga att ge historiska förklaringar?
  • Hur ska/kan man undervisa gehörsspelande elever i notlära?
  • Vad behöver man bygga in i en matematikuppgift för att utveckla förmågan att resonera algebraiskt?
  • Hur kan man få elever att läsa ickevästerländsk skönlitteratur fiktivt?
  • Vad måste man kunna för att förstå en länkmekanism för förflyttning av rörelse?

Inger Eriksson

One comment

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>