UTVÄRDERING AV UNDERVISNING
–VAD GJORDES MÖJLIGT ATT LÄRA?

Angelika Kullberg. Foto: Lil Trulson /UR
Angelika Kullberg. Foto: Lil Trulson /UR

När man som lärarstudent ska utvärdera en lektion är det nog vanligt att man i första hand tänker på genomförandet av lektionen, ”om det gick bra eller dåligt” eller ”elevernas upplevelse” av lektionen.

Frågor som handlar om lärandes innehåll, det vill säga det som eleverna ska lära sig, kan ibland komma i skymundan. Frågor som; ”Vad lärde sig eleverna?” och ”Vad gjordes möjligt att lära från lektionen?” är centrala när det gäller utvärdering av undervisning. Lärare kan ha intentioner att eleverna ska lära sig vissa saker, men detta behöver inte betyda att läraren gjorde det möjligt för eleverna att faktiskt lära sig detta. Vi får inte låta oss tro att ”det som lär ut” sedan ”lärs in” av eleverna. Elever förstår och tolkar t.ex. olika begrepp på helt andra sätt än det som läraren avser. Vi behöver alltså lyssna på eleverna och försöka ta reda på hur de förstår det som ska läras.

”The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly” (Ausubel, 1968).

Ausubel (1968) menar att den viktigaste faktorn när det gäller att åstadkomma lärande är att ta reda på (utvärdera) vad eleverna kan och hur de förstår, för att kunna ta det som utgångspunkt när man planerar undervisning. När vi som lärare förstår vad det är som eleverna behöver lära sig, och hur vi kan åstadkomma detta lärande i klassrummet har vi större chans att lyckas med att eleverna lär sig. Exempel på frågor som kan hjälpa lärare att fokusera på lärandets innehåll och elevernas lärande i planering av undervisning är;

Hur förstår eleverna det som ska läras innan lektionen?
Vad behöver eleverna få förståelse för?
Vad tar vi för givet att eleverna redan kan?

…och efter undervisning;

Vad har eleverna lärt sig/inte lärt sig?
Var det möjligt att lära sig det som avsågs under lektionen?

Om man på djupet vill studera och lära sig mer om relationen mellan undervisning och elevers lärande kan man tillsammans med andra lärare fördjupa sig i ett specifikt lärande objekt genom att genomföra en Learning study.

Vad är Learning study?
Learning study användas för att utforska och studera lärandets innehåll samt för att utveckla undervisningen av det aktuella innehållet. Sådana kunskaper är viktiga redskap för lärares planering och genomförande av undervisning såväl som för att kunna bedöma elevernas kunskapsutveckling. Utgångspunkter för en Learning study kan vara frågor som;

Varför lär sig inte eleverna det vi har avsett?
Vad är det som är så svårt med att lära sig?
Hur tar man reda på vad eleverna kan?

I en Learning study utvecklar en grupp lärare kunskap om ”kunnandets natur” och om vad som är nödvändigt att lära sig för att utveckla sådant kunnande. Det kan t.ex. vara att ta reda på vad det innebär och vad man behöver lära sig för att kunna resonera om rättvisa i samhällskunskapsämnet, vad det innebär att ha en skådespelande gestaltande förmåga, vad som är nödvändigt att lära sig för att förstå egenskaper hos de negativa talen, eller att kunna tolka historiska källor. I en Learning study kan man få kunskap om relationen mellan undervisning och vad elever lär sig i klassrummet. Genom att systematiskt studera undervisningen i förhållande till vad eleverna faktiskt lär sig går det att få kunskap om vilka förutsättningar som behöver skapas för att eleverna ska utveckla sitt kunnande om något.

Information om Learning study och hur man kan genomföra en sådan finner ni här.
Se även nättidskriften Forskning om undervisning och lärande.

Angelika Kullberg

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>