KBT-PRINCIPER
VID SOCIAL FÄRDIGHETSTRÄNING

Nora Choque Olsson. Foto: UR.
Nora Choque Olsson. Foto: UR.

Kognitiv beteende terapi (KBT) är en väl etablerad evidensbaserad behandling vid ångestrelaterade problem. Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) behöver anpassas utifrån personens funktionsnivå och symtomgrad.

Ett viktigt moment i KBT är beteendeanalys och funktionell analys som innebär en noggrann kartläggning av barnets beteende och bakomliggande tankar och känslor vid olika situationer. Man tar samtidigt hänsyn till det speciella barnets förutsättningar, och hur dessa eventuellt kan förklara varför beteendet uppstår.
Detta innebär inte enbart att personen ska få insikt om sitt eget beteende och själv hitta strategier för att hantera situationerna utan också att andra ska kunna förstå barnets/tonåringens situation eller kunna anpassa miljön.
En viktig förutsättning till god effekt är ett genuint intresse för att försöka förstå situationen ur deras perspektiv, fokusera på personens styrkor och ett respektfullt bemötande. Behandlingen sker i nära samarbete med föräldrarna och skolpersonalen.

Nora Choque Olsson

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>