ANNA NYGREN – OM STRESS OCH PLANERING

Anna Nygren är livsstilspedagog och föreläsare med lärarbakgrund samt författare till boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Hon föreläser bland annat för lärare om stress och berättar om vilka uttryck stressen kan ta sig och vad kan man göra när man upplever stress. Ett av redskapen är stresshantering i klassrummet; Att lära sig att handskas med både sin egen och elevernas stress i klassrummet ger alla en bättre arbetsmiljö.

ANNELI FRELIN –
RELATIONER MELLAN ELEVER

Anneli Frelin är docent och universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Bakgrund som mellanstadielärare, forskar om lärarprofessionalitet, lärar-elevrelationer och andra skolrelationer. Vill att alla elever ska få känna att skolan är deras hemmaplan. Tillhör forskargruppen STORIES och har nyligen föreläst runt om i landet om forskningsprojektet Skolans mellanrum tillsammans med Jan Grannäs.

MARCUS SAMUELSSON –
DATORSIMULERAT LEDARSKAP

Marcus Samuelsson är leg. slöjdlärare och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han utbildar F-3 och 4-6 lärare om ledarskap i klassrummet. Marcus forskar även om klassrumsledarskap och simuleringar som ett sätt att träna klassrumsledarskap. Han brinner för att blivande lärare skall lämna lärarutbildningen bättre förberedda på att leda klassrummet på ett förebyggande, medvetet, långsiktigt och tålmodigt sätt.

EXTRA – ÅTERKOPPLING

Läraren Olle Carlgren tycker att det är viktigt att kontinuerligt ge direkt återkoppling till sina elever. En metod går ut på att låta eleverna analysera och ge synpunkter på varandras inlämningsuppgifter – tillsammans i klassrummet. Här beskriver åk 8- eleverna Ludvig och Melker vad de tycker om det.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ÅTERKOPPLING →

EXTRA – ELEVENS FÖRSTÅELSE

Malin Carlsson arbetar för att alla elever ska förstå och vara delaktiga i sitt lärande. Genom PP-väggen involverar hon eleverna och tydliggör kunskapskraven. Saga som är en av Malins elever berättar hur hon tycker att det funkar.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ELEVENS FÖRSTÅELSE →

EXTRA – FLERSPRÅKIGHET

Tejbir på Angeredsgymnasiet berättar om hur svårt det har varit att få hjälp för sina språksvårigheter under uppväxten. Skolorna gjorde inte så mycket, säger han.

Men nu när han har börjat på Angeredsgymnasiet har han bestämt sig för att verkligen ta tag i problemen och han har precis tagit kontakt med specialpedagogen Anna Hansson.

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK – FLERSPRÅKIGHET →

EXTRA – TEKNIKSTÖD

För att kunna göra teknikstöd tillgängligt för alla elever krävs att skolledningen är med från början, säger specialpedagogen Ulrika Jonson. På hennes skola, Vallaskolan var rektorn Jesper Samuelsson en av de drivande i den här utvecklingen.

TEMA: SPECIALPEDAGOGIK – TEKNIKSTÖD →