MEDVERKANDE – SAMVERKAN

Jilda Sürüp © Foto: Erik Amkoff / UR

Jilda Sürüp
Arbetar i Norrköping som förstelärare inom svenska som andraspråk och undervisar nyanlända elever utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon har under flera år arbetat med genrepedagogik främst i årskurserna 3-6 och 7-9. Hon har i sitt arbete alltid strävat efter att utveckla samarbete mellan modersmålslärare, ämneslärare och studiehandledare. Deltar aktivt i nätverksarbete på ett kommunövergripande plan för att vidareutveckla nyanlända elevers mottagande och skolgång. Nominerad till Fem i tolv-priset år 2013 för arbete med nyanlända.

Karin Hallén Sehlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Hallén Sehlin
Skolkurator för nyanlända elever i åldrarna 6-16 år på LYSA-enheten i Uppsala (grundskola för nyanlända elever). Arbetar för att alla ska ges möjlighet att uttrycka sig på sätt som passar dem, ex. genom lek och skapande verksamhet. Bakgrund som specialpedagog samt barnrättsaktivist med fokus på alla barns rätt till god utveckling. Nu intresserad av hur barn med svåra upplevelser och trauman ska få rätt hjälp i skola och samhälle. Brinner för lekens och skapandets läkande kraft och belyser gärna hur barns rättigheter hänger ihop med hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Stefan Eriksson © Foto: Erik Amkoff / UR

Stefan Eriksson
Arbetar som rektor i Borås Stad för CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande). CFL är en enhet som har ett stadsövergripande helhetsansvar för modersmålsundervisning, studiehandledning, förberedelseklasser och motagande/kartläggning av nyanlända elever i Borås Stad. CFL startade sin verksamhet för fem år sedan och har stått modell för liknande verksamheter i andra kommuner. Stefan har lång erfarenhet som skolledare och då framförallt i utsatta områden så som Angered och Bergsjön i Göteborg. Har även arbetat som konsult i skolutveckling och håller föreläsningar kring mottagande av nyanlända elever. Drivs av att ge alla elever bra förutsättningar att lyckas framförallt genom ett salutogent förhållningssätt.

Tamar Ucar © Foto: Erik Amkoff / UR

Tamar Ucar
Modersmålslärare och studiehandledare i grund och botten. Förstelärare och har arbetat som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun under två år och på mottagningsenheten för grundskoleelever i kommunen. Har arbetat med att starta en kompetensutvecklingscirkel på modersmålsavdelningen i kommunen. Just nu arbetar hon som arbetslagsledare på den ena enheten av två på språkintroduktionsprogrammet i Örebro kommun. Föreläser om studiehandledning och hur man kan organisera studiehandledningen på olika sätt.

Metin Rhawi © Foto: Erik Amkoff / UR

Metin Rhawi
Klubbchef för Södertälje FK och politiker (S) i Södertälje Kommunfullmäktige. Har alltid varit fotbollsintresserad och även spelat själv i många år. Vill vara med och bidra till att göra samhället bättre. Södertälje FK är ett integrationsprojekt mellan 3 ”svenska” föreningar (stadsdelsförening) och en ren ”invandrarförening”.

MEDVERKANDE – LÄRANDET

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Gamal Guirguis
Lärare i matematik och biologi vid Individuella gymnasiet, Ekerö, har arbetat som lärare i 28år. Har läst till ekonom i hemlandet, och till lärare i Sverige. Det är viktigt att ta vara på och respektera elevernas kunskaper. Att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt är nyckeln till självförtroende. Har korrekturlyssnat på 3 studiehandledningsböcker översatta till modersmålet i olika ämnen. Det viktigaste för lyckad studiehandledning är samarbete med ämnes / klasslärare. Studiehandledare skall vara kompetent i de ämnen som man ska hjälpa eleverna.

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Josefin Nilsson
Lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och masterstudent i svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Josefin har parallellt med den egna undervisningen under många år drivit utvecklingsarbete med fokus på förhållningssätt och arbetssätt i och för en flerspråkig och mångkulturell skola. Hon har ett stort intresse för elevers såväl som lärares och skolledares lärande och en stark tro på en skola och ett samhälle för alla.

Qarin Franker © Foto: Erik Amkoff / UR

Qarin Franker
Språkforskare och lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är sedan många år särskilt engagerad i att undersöka hur nyanlända ungdomars och vuxnas vägar in i litteracitet (läs- och skrivkunnighet) ser ut. Hon vill ta reda på hur undervisning och lärande inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen på bästa sätt kan bygga vidare på de språkliga och kulturella resurser som även personer utan tidigare skolgång har med sig.

MEDVERKANDE – INKLUDERING

Susanna Rimmerfors © Foto: Erik Amkoff / UR
Susanna Rimmerfors © Foto: Erik Amkoff / UR

Susanna Rimmerfors
Förstelärare i SVA (svenska som andraspråk) åk 4-9 på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck. Har arbetat för ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vill  att skolan ska vara inkluderande för alla och verka för ett klimat där vi tar till vara på alla elevers erfarenheter  och till att förstärka våra demokrativärden.

Charlotte Ahlström © Foto: Erik Amkoff / UR
Charlotte Ahlström © Foto: Erik Amkoff / UR

Charlotte Ahlström
Lärare i So och Svenska som andra språk på Bagarmossens skola. Arbetar sedan 7 år med förberedelseklass åk 6-9. Charlotte är även förstelärare på skolan med fokus på framförallt språkutvecklingsfrågor men även studiehandledning och kartläggningsfrågor. Strävar ständigt efter att optimera nyanländas lärande och trivsel så mycket som möjligt. ”Språk och kultur är intimt förknippade med varandra och jag ser att mötet mellan olika kulturer berikar och ger nya möjligheter”.

Laid Bouakaz © Foto: Erik Amkoff / UR
Laid Bouakaz © Foto: Erik Amkoff / UR

Laid Bouakaz
Fil.dr. i pedagogik, språklärare och f.d. rektor. Laid disputerade 2007 med en avhandling om föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Han har även varit verksam som rektor för en mångkulturell skola i Landskrona kommun i två år. Hans huvudområde är skolfrågor i mångkulturella skolmiljöer. Han är verksam som universitetslektor i interkulturalitet och lärande på Fakultet för lärande och samhälle vid Malmö högskola och har även arbetat som forskare vid Linné och Stockholms universitet.

Hassan Ali © Foto: Privat
Hassan Ali © Foto: Privat

Hassan Ali
Pedagog/skolvärd. Utb. skolpedagog vid folkhögskolan, interkulturell pedagogik. Konstutbildning vid Alexandria University. Dekoratör. Socialtolk utb. Intressen: Familjen, mänskligheten, konst, läsning, gymträning, musik och matlagning. Skolans värderingar överensstämmer med mina värderingar och där jag får utlopp för mina drivkrafter är det lättare att känna motivation, engagemang och arbetsglädje.

MEDVERKANDE – MOTTAGANDET

Sara Persson © Foto: Erik Amkoff / UR

Sara Persson
Lärare i svenska som andraspråk i åk 1-6 på Skogshagaskolan i Västervik. Förstelärare med inriktning på formativ undervisning och handledare i Läslyftet. Driver aktivt frågor om nyanlända elevers mottagande och lärande. Föreläser om nyanlända- och flerspråkiga elever samt om läs- och skrivundervisning på låg- och mellanstadiet. Skriver på bloggen hjartatskogshaga.

Linda Castell © Foto: Erik Amkoff / UR
Linda Castell © Foto: Erik Amkoff / UR

Linda Castell
Utbildad lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska år 4-9. Har arbetat med skolutveckling kring nyanländas lärande både kommunalt och regionalt sedan 2010. Jobbar just nu som projektledare för mottagningsenheten för nyanlända elever i Linköpings kommun och arbetar även deltid som expert på Skolverket med arbetet med nyanlända elever. Föreläser, driver skolutvecklingsprojekt och är ordförande i Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk.

Haydar Diljen © Foto: Erik Amkoff / UR
Haydar Diljen © Foto: Erik Amkoff / UR

Haydar Diljen
Modersmålslärare, studiehandledare, mentor för nya pedagoger, förstelärare på Centrum för tvåspråkighet i Västerås och läromedelsförfattare. Redan hemma i turkiska Kurdistan kämpade Haydar för undervisning på modersmålet kurdiska och blev tvungen att fly till Sverige efter militärkuppen 1980. Han driver språkutveckling både lokalt, nationellt och internationellt samt slåss för rätten till modersmålsundervisning för minoritetsgrupper.

Anniqa Sandell Ring © Foto: Erik Amkoff / UR
Anniqa Sandell Ring © Foto: Erik Amkoff / UR

Anniqa Sandell Ring
Projektledare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet. I grunden förskollärare och lärare årskurs 1-7. Är medförfattare till boken Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Publicerade en masteruppsats hösten 2015 om en kartläggningsprocess på en skola och har i samverkan med Skolverket och lärosäten i landet tagit fram ett nationellt kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Har ett särskilt ansvar på NC för uppdrag som rör nyanlända barns och elevers språkutveckling och lärande i förskola och skola.

Åsa Strand © Foto: Erik Amkoff / UR

Åsa Strand
Undervisningsråd på Skolverket och sedan några år tillbaka projektledare för Nyanländas lärande och huvudansvarig för att planera det regeringsuppdrag (U2015/3356/S: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska) som ska genomföras mellan 2016 och 2019. Den 15 oktober 2015 delredovisade Skolverket en plan för genomförande av uppdraget.