MEDVERKANDE – FRAMTIDENS LÄRANDE

Engin Ilyaz © Foto: Erik Amkoff / UR

Engin Ilyaz
Biträdande rektor på Oxievångsskolan i Malmö. Har varit med och startat upp en skola för barn med en historik av skolproblematik – barn som inte har passat in i mallen. Bytte skolform för att dela med av sina erfarenheter och för att anta utmaningen att ge en kommunal skola samma kunskap och förståelse för barn som möter utmaningar i skolan. Har föreläst på skolor om att bemöta och undervisa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”Att bygga förtroendefulla relationer till eleverna är bland det viktigaste för oss som arbetar inom skolan. Bra relationer är grunden till en bra lärmiljö och stimulerar elevernas vilja till att lära sig”

Anna Hälinen © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Hälinen
Jobbar sedan nio år tillbaka som SO-lärare på Gärdesskolan i Sollentuna, en skola som kännetecknas av sk tvålärarskap där varje lektion hålls av två ämneslärare. På varje lektion  arbetar två lärarkollegor med samma ansvar för lektionen. De planerar och gör alla pedagogiska och didaktiska överväganden tillsammans. Skolan har varit en 1-1 skola sedan 2011. Anna har föreläst om hur man jobbar i inkluderande organisationer samt hur man kan jobba med sociala medier i skolan. Hon tror att lärande skapas i det sociala samspelet och via dialog, oavsett om det är digitala eller analoga tankeutbyten. Driver twitterkontot @abbetyckertill

Karin Brånebäck © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Brånebäck
Arbetar som förstelärare samt skolutvecklare i Stockholm. Hon är en lärare som vågar omsätta sina pedagogiska idéer till verklighet med fokus på digital pedagogik. Karin föreläser både i Sverige och andra länder och har också startat (samt administrerar) facebook-gruppen Flippa klassrummet, som i skrivande stund har ca 15000 medlemmar, vilket därmed är en av de absolut största pedagogiska grupperna på Facebook. Hon bloggar även på Kilskrift, som är rankad som en av Sveriges största pedagogiska bloggar. På twitter hittar ni henne som @braneback

Karin Berg © Foto: Privat

Karin Berg
Lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Undervisar i svenska och religion och har ett försteläraruppdrag att driva skolutveckling inom bedömning och IKT. Hon driver den ideella tankesmedjan Skolsmedjan och gör podden Skolsverige. Tror på en likvärdig skola i ständig utveckling som tar avstamp i elevernas verklighet. Twittrar som @frokenbagare

Jan Allegaert © Foto: Privat

Jan Allegaert
Lektor och lärarhandledare på lärarhögskolan i Tielt, Belgien. Specialiserad inom sk. utomhuspedagogik. Arbetar ständigt med att översätta delar av läroplanen till praktisk handling. Jan vill framöver öka barnens koppling till naturen och utomhusmiljöer. Det är bra för barnens hälsa och deras sociala kompetens. Men den verkliga fördelen med utomhuspedagogik är att barnens motivation ökar med bättre inlärning som resultat.

Avnish Dhesi © Foto: Privat

Avnish Dhesi
Rektor på Victoria Park Primary Academy i Smethwick, England. Lärare sedan 23 år tillbaka med fokus på undervisning i de tidigare åldrarna. Avnish brinner för en nytänkande, inkluderande skola och varje elevs rätt till god utbildning. ”I’d rather have one week of innovative teaching than a career of doing what’s always been done”. Finns på Twitter som @DhesiAvnish och genom @VicParkAcademy

MEDVERKANDE – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Felix Schultze @ Foto: Erik Amkoff / UR

Felix Schultze
Arbetar som kemi- och biologilärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Är sedan 2014 licentiand vid Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FoNT-D) vid Linköpings Universitet och Halmstad Högskola. Forskningen handlar om hur man kan utveckla undervisningen genom att ta tillvara äldre elevers erfarenheter genom s.k. coteaching. Det handlar om lärarnas sätt att kommunicera ämnesinnehållet på ett sätt så att elever lär och förstår. Här fyller coteaching ett viktigt syfte.

Anna-Karin Frisk © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna-Karin Frisk
Lärare på Klastorp / Essingeskolan i Stockholm, behörig åk 4-9, Svenska, historia och religionskunskap. Har skrivit magisteruppsats i didaktik och är nu forskarstuderande i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet på 50%. Jobbar även som koordinator/handledare för ämnesdidaktiska nätverk inom Stockholms Stad där lärare i SO-ämnen kan få stöd med ämnesdidaktiska projekt ute på sina skolor. Hon drivs av att få lärare att stärka sin profession genom att erövra kunskap om undervisning och lärande som är användbar inom yrket och som de kan dela med andra.

Camilla Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Camilla Thornberg
Förstelärare på Tångvallaskolan i Falsterbo, lärare i matematik och NO för år 1-7. Driver kollegialt lärande på sin skola. Ett strukturerat samarbete där man tillsammans granskar, analyserar och utvärderar sin egen och andras undervisning. Fokus har legat på ledarskap i klassrummet, lärarens förhållningssätt, studiero och återkoppling. Camilla brinner för att fortsätta utvecklas som lärare så att eleverna får det bästa hon kan ge.

Per Kornhall © Foto: Eva Lindblad

Per Kornhall
Fil. Dr. legitimerad lärare, författare, debattör och skolutvecklare. Har t ex skrivit böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål” och ”Förstelärare”. Motiveras av viljan att svensk skola ska bli en skola för alla (igen) och för ett återupprättande av läraryrkets professionella status och kunskaper.

MEDVERKANDE – ATT ERÖVRA YRKET

Cecilia Johansson © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Johansson
Högstadielärare i svenska, historia och geografi på Helenelundsskolan i Sollentuna. Hon är också forskarutbildad i historia med utbildningsvetenskplig inriktning vid forskarskolan historiska medier vid Umeå Universitet. Dessutom har hon precis vunnit Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med hjälp av IT.

Elin Molander © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Molander
Arbetar som SO-lärare på Parkskolan, en 6-9 skola i centrala Östersund. Elin är relativt ny i yrket och tycker att det är det bästa och samtidigt det mest utmanande yrke som finns! Förutom att undervisa i SO, delar Elin handledarskap i en åk 8 och är med och ansvarar för Elevråd samt Trivsel och Trygghetsgruppen på skolan. En bra lärare bör enligt Elin vara flexibel, trygg och nyfiken. Nyfiken på sina elever, sina ämnen och på hur den egna undervisningen kan utvecklas.

Tommy Lucassi © Foto: Erik Amkoff / UR

Tommy Lucassi
Ma/NO-lärare på Alviksskolan i Stockholm. Arbetar 30 % med att utforma skolutvecklingsprocessen på skolan, som på Helen Timperleys lärandecykler. Har jobbat som lärare i 20 år och skriver läromedlet Medveten Matte om formativ bedömning. Han skriver även för Pedagog Stockholm på bloggen Provfri matematik. Tror på att det som gäller för elevernas utveckling även gäller lärare, skolledare och huvudmän.

Jan Håkansson © Foto: Privat

Jan Håkansson
Skolforskare och rektorsutbildare vid Linnéuniversitetet. Har under lång tid arbetat med forskning, utbildning och rådgivning kring kvalitet i skolan, men också med forskningsöversikter om undervisning, lärande och skolutveckling. Han har ett stort intresse för forskningsbaserad skolutveckling och hur eleverna kan dra nytta av allt det arbete som sker kring rektorers och lärares lärande och utvecklingen av undervisningen. Utkommer med en ny bok 2016 ”Utmärkt skolutveckling – Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse”.

MEDVERKANDE – SAMBEDÖMNING

Anna Runberger © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Runberger
Lärare på Almåsgymnasiet i Borås. Hon undervisar i svenska och historia och är sedan två år tillbaka förstelärare. Sedan tidigare har Anna lett skolutveckling kring formativ bedömning tillsammans med kollegor. Redan under utbildningen intresserade sig Anna för bedömningsfrågor.

Magnus Blixt © Foto: Erik Amkoff / UR

Magnus Blixt
Yrkesverksam grundskollärare på nystartade Glömstaskolan i Huddinge med 17 år som lärare på låg och mellan. 20% av tiden används till skolforskningsbevakning, föreläsningar, bloggande, twitter, fritidspolitik, egna barn, pedagogisk pub edcamp mm. Han brinner för att skapa en likvärdig och tidsenlig skola där varje unge kan finna och utveckla sin potential.

Annika Buregård Eklund © Foto: Erik Amkoff / UR

Annika Buregård Eklund
Lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Har skrivit magisteruppsats om Lärande bedömning. Arbetar tillsammans med sin kollega med Skolutveckling inriktat mot Lärande Bedömning med hjälp IKT. Hon ser som det viktigaste målet med sitt arbete att hjälpa eleverna att bli självständiga i sitt lärande.

Pia Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Pia Thornberg
Universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad och har en bakgrund som grundskollärare i årskurs 7-9 i matematik och no-ämnena. Har skrivit en masteruppsats om sambedömning och likvärdighet, ”Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning?”. Har ett särskilt intresse för frågor som rör bedömning och hur denna kan användas för att stimulera elevers och studenters lärande och få dem att vilja fortsätt lära och utvecklas.

MEDVERKANDE – ÅTERKOPPLING

UllaCarin Boes. © Foto: Erik Amkoff / UR

UllaCarin Boes
Gymnasielärare i Svenska, Engelska och Kommunikation på Nobelgymnasiet Karlstad. Sedan 2013 förstelärare med ett allmändidaktiskt uppdrag. Har alltid jobbat på praktiska program, vilket är ett medvetet val. Det som driver mig är att försöka få mina ämnen så lustfyllda som möjligt. Jag vill att de ska känna att ”Vad kul! Nu ska vi ha svenska!”.

Jessica Björnwall. © Foto: Erik Amkoff / UR

Jessica Björnwall
Arbetar som senaredelslärare i ämnet svenska som andraspråk på Östbergsskolan i Östersund. Många elever med annat modersmål börjar ofta sent i svensk skola, och har det dubbla uppdraget att lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska tillägna sig nya kunskaper. Mitt mål med undervisningen och min lärargärning i stort är att hitta och använda metoder som hjälper mina elever att lyckas optimalt med sin inlärning och att verka för en skola för alla.

Mårten Sahlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Mårten Sahlin
Arbetar som matematik, NO och tekniklärare i årskurs 7-9 på Romaskolan på Gotland. Har skrivit boken ”arbeta formativt i NO – stöttning i klassrummet”. Strävar efter att alltid vara närvarande i elevernas lärande, så att stöttning och återkoppling kan ske när varje elev verkligen behöver den. Det är då den ger effekt.

Alva Appelgren. © Foto: Erik Amkoff / UR

Alva Appelgren
Medicine doktor och disputerade tidigare i höst med en avhandling om återkoppling vid Karolinska Institutet. I hennes avhandling beskriver hon hur återkoppling och motivation påverkar prestation och utveckling utifrån ett beteende- och hjärnperspektiv. Alva brinner för att föreläsa och dela med sig av sitt arbete inom motivation och återkoppling som kan vara ett stöd i en pedagogisk vardag.

MEDVERKANDE – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG

Patrik Hernwall. © Foto: Erik Amkoff / UR

Patrik Hernwall
Forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Min drivkraft i forskningen är att stötta barns egna röster, eller åtminstone att komma nära deras egna uttryck. Tematiskt är intresset riktat mot ytan mellan pedagogik och teknik, ett fält som saknar begrepp men inte relevans.

Helena Kvarnsell. © Foto: Erik Amkoff / UR

Helena Kvarnsell
Grundskolelärare i matte/NO/teknik på Björknässkolans högstadium i Nacka kommun. Helena gick ut Lärarhögskolan 1999 och har sedan dess använt datorer i klassrummet mer och mer, Hon funderar, föreläser och skriver om hur digitalisering lyfter skolan. Hon brinner för att alla elever ska ha rätt till datorers och internets fördelar i skolan.

Eva Söderberg. © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Söderberg
Lärare i slöjd och svenska år 4-9. Undervisar i slöjd på Vallhamra Skola i Partille och föreläser då och då om estetiska ämnen, framför allt slöjd och digitalisering. Väldigt intresserad av skolutveckling och pratar ofta och mycket om de praktisk estetiska ämnenas ställning i skolan.

Pernilla Ahlstrand © Foto: Privat

Pernilla Ahlstrand
Arbetar som teaterlärare och lektor på Holavedsgymnasiet i Tranås. Hon disputerade 2014 med avhandlingen ”Att kunna lyssna med kroppen – en studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater”. Hon tjänstgör även viss tid på teaterlärarprogrammet vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Är intresserad av kunskapsteoretiska frågor, kollegialt lärande och teaterdidaktik.

MEDVERKANDE – ELEVENS FÖRSTÅELSE

Johan Alm. © Foto: Erik Amkoff / UR

Johan Alm
Lärare sedan 25 år på olika typer av skolor och stadier. Har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och masteruppsats kring formativ bedömning. Kommer ut med ny bok ”Lärandematriser – att få eleven att förstå”. Föreläser, driver skolutvecklingsprojekt och bloggen larandematriser.se

Lotta Bohlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Lotta Bohlin
Lärare i åk 4-6 på Årstaskolan i Stockholm och undervisar i svenska och engelska. Hon driver sedan tre år ett arbete med att synliggöra, förstå, utveckla och bedöma förmågorna i läroplanen under namnet The Big 6. Hon har även arbetat fram rika uppgifter som t ex #talasomTED #värmeradio #livsviktigt #barnboken och #LondonTourGuide

Malin Tväråna. © Foto: Erik Amkoff / UR

Malin Tväråna
Gymnasielärare och filosofie licentiat i samhällskunskapsdidaktik. Arbetar med lärarutbildning och lärarlyft i SO samt med undervisningsutvecklande skolutveckling och forskning, t ex Learning Study.

MEDVERKANDE – TIDIGT STÖD

Tina Höglund. © Foto: Erik Amkoff / UR

Tina Höglund
Jobbar som specialpedagog i ett litet resursteam i Ånge kommun. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är pedagogisk handledning till lärare, resurspersoner och föräldrar. I arbetet möter hon även elever individuellt och i grupp.

Karin Jaresved Andersson. © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Jaresved Andersson
Specialpedagog på Flogstaskolan en F-3 skola i Uppsala. Medverkat till att upprätta en handlingsplan för särbegåvade elever för 7 kommuners räkning. Har bloggen Specialpedagogen tipsar.

Kristian Lutz. © Foto: Erik Amkoff / UR

Kristian Lutz
Arbetar som lektor i specialpedagogik på Malmö högskola där han utbildar framtida generationer av specialpedagoger och speciallärare. Har i sin forskning intresserat sig för frågor avseende relationen mellan; kunskap, makt och språk kopplat till pedagogisk verksamhet.

Britt-Marie Aldén & Sara Johansson. © Foto: Privat

Britt-Marie Aldén
Specialpedagog F-5 på Fajansskolan i Falkenbergs kommun. Stort intresse för läs och skrivinlärning i de yngre åldrarna. Bokhundar på Fajansskolan är en läsfrämjande metod som erbjuds och är ett komplement till övriga lärmiljöer.

Sara Johansson
Lärare på Fajansskolan i Falkenbergs kommun. Arbetar just nu som klasslärare för en årskurs 4 och undervisar i sv/svA/eng/so. Har utbildat sig och sin hund Bettan till bokhundsteam och tillsammans arbetar de nu en dag i veckan med barn i behov av stöd i sin läsutveckling.

 

MEDVERKANDE – FLERSPRÅKIGHET

Hülya Basaran. © Foto: Erik Amkoff / UR

Hülya Basaran
Sva-lärare med utvecklingsuppdrag i Trollhättans Stad. Arbetar för en likvärdig utbildning för nyanlända elever. Jobbar språkutvecklande med modern teknik. Skriver en bok och föreläser i ämnet. Guldäpplenominerad 2012 och medverkar i modelleringsfilm för Läslyftet. Bloggar på frokenhulya.wordpress.com

Ylva Dalsenius. © Foto: Erik Amkoff / UR

Ylva Dalsenius
Förstelärare på Kryddgårdsskolan i Malmö. Hon undervisar i en liten undervisningsgrupp där huvuddelen av barnen har en språkstörning. Ylva tror på rättvis inkludering för barn med olika svårigheter; att få möjlighet att arbeta i en mindre grupp men även inkluderas i helklass med rätt typ av stöd.

Eva-Kristina Salameh. © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva-Kristina Salameh
Logoped och forskare i flerspråkighet i kombination med språkstörning, främst hos svensk-arabiska barn. Har hemsidan ”Språkens Hus” som handlar om just detta. Arbetar på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Denho Özmen. © Foto: Privat

Denho Özmen
Rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och en av författarna till det webbaserade stödmaterialet ”Mötas – Om flerspråkighet och funktionsnedsättning i den mångkulturella skolan”.

MEDVERKANDE – INKLUDERING

Ann-Christin Pinola. © Foto: Erik Amkoff / UR

Ann-Christin Pinola
Rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås. Brinner för arbetet att ge alla barn möjlighet att lyckas i skolan. Lyftes i skolinspektionens granskning 2010 ”Rätten till kunskap” om att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Har uppmärksammats av Livsmedelsverket och Skolverket för arbetet med skolmåltiden som en faktor i arbetet att klara skolans mål.

Helena Wallberg. © Foto: Erik Amkoff / UR

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog. Författare och konsult i skolutveckling. Bloggar om inkludering, försöker bidra till att öka skolans förmåga att främja, förebygga och åtgärda för allas rätt att vara delaktiga.

Nicklas Mårtensson. © Foto: Erik Amkoff / UR

Nicklas Mårtensson
Legitimerad grundskollärare och gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Är förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet och arbetar för En skola för alla, inte en skola för alla.

Julie Allan. © Foto: Henrik Bengtsson / HB

Julie Allan
Professor i Equity and Inclusion vid University of Birmingham, chef för Department of Disability Inclusion and Special Needs samt gästprofessor vid Högskolan i Borås. Hennes arbete omfattar inkluderande undervisning, handikappvetenskap, barns rättigheter och är både empirisk och teoretisk.