MEDVERKANDE: KONSTEN ATT PLANERA

Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR
Lydia Sundh © Foto: Erik Amkoff / UR

Lydia Sundh
Hon valde att studera till lärare i engelska och franska för att man får göra allt med språken och engagera elever, påverka hur de ser på sin inlärning. Men, hon tycker att det roligaste som lärare är att hitta det som motiverar elever, det som gör att de plötsligt förstår ett ämne och själva ser att de kan och vill använda språket/n : ”För det finns något som engagerar, för alla”.

Magnus Lindberg © Foto: Erik Amkoff / UR
Magnus Lindberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Magnus Lindberg
Läser sjätte terminen på Ämneslärarprogrammet med interkulturell inriktning vid Södertörns högskola. Anledningen till att jag vill bli lärare är dels för att mina ämnen; Religion och Historia intresserar mig och dels för att jag tror att jag har en fallenhet för att nå ut till andra. Då jag även är ensamstående med två små barn så krävs det att jag lägger ner lite extra energi på mina studier för att hålla jämna steg. Jag jobbar även extra som vikarie för att på så sätt få praktisk erfarenhet av de kunskaper som jag får på min utbildning.

Katja Hvenmark-Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR
Katja Hvenmark-Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Katja Hvenmark-Nilsson
Gymnasielärare med passion för att skriva. Hon har givit ut två böcker: Välkommen in i mitt klassrum och Balanskonster för nya lärare. Katja är mycket insatt i frågor om digital teknik i skolan och arbetar vid sidan av sin lärarroll som lärinspiratör för Microsoft.

MEDVERKANDE: KONFLIKTHANTERING

Jasmin Andersson © Foto: Erik Amkoff / UR
Jasmin Andersson © Foto: Erik Amkoff / UR

Jasmin Andersson
Lärarstudent och fackligt aktivt i Lärarnas Riksförbund studerandeförening. Brinner för en högkvalitativ lärarutbildning och en kompensatorisk skola med arbetsro. Jasmin valde att utbilda sig till ämneslärare i svenska och samhällskunskap efter att under ett års tid varit läxhjälpare vid Biskopsgårdens bibliotek och sett hur kunskap kan förändra människors liv. Hon ser det svenska språket och samhällskunskap som väsentliga maktfaktorer och nycklar in i det svenska samhället.

Daniel Darpe © Foto: Erik Amkoff / UR
Daniel Darpe © Foto: Erik Amkoff / UR

Daniel Darpe
Studerar till grundskollärare f-3 vid Uppsala universitet. Har tidigare arbetat som snickare och datatekniker. Är snart inne på sjätte terminen, då fokus ligger på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och B-uppsats. B-uppsatsen kommer att ge honom en möjlighet att fördjupa sig inom något område vilket han känner kommer bli lärorikt, spännande och väldigt roligt. Ämnen till B-uppsatsen som Daniel har funderat på är utmanande litteratur, och hur lärare utan utbildning för det, arbetar med andraspråkselever. Arbetar fackligt med frågor om en förbättrad lärarutbildning, där b.la andraspråksperspektivet och det didaktiska ”hur” lyser med sin frånvaro.

Bo Hejlskov Elvén © Foto: Erik Amkoff / UR
Bo Hejlskov Elvén © Foto: Erik Amkoff / UR

Bo Hejlskov Elvén
Leg. psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med hantering av beteendeproblem utifrån lågaffektivt bemötande. Bo har skrivit ett flertal bästsäljande böcker i ämnet, bland andra Beteendeproblem i skolan. Bo brinner för att skapa en skola utifrån elevernas förutsättningar.

MEDVERKANDE: RELATIONSBYGGEN

Mimmi Klemets © Foto: Erik Amkoff / UR
Mimmi Klemets © Foto: Erik Amkoff / UR

Mimmi Klemets
Studerar sedan fem år tillbaka på ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet i ämnena svenska och samhällskunskap och examineras vid jul i år. Hon arbetar även halvtid som lärare i svenska som andraspråk för nyanlända gymnasieungdomar i Eskilstuna sedan tre år tillbaka.

Yohanna Araya © Foto: Erik Amkoff / UR
Yohanna Araya © Foto: Erik Amkoff / UR

Yohanna Araya

Anna Wistrand © Foto: Erik Amkoff / UR
Anna Wistrand © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Wistrand
Har arbetat som ämneslärare på gymnasiet i tolv år, men är nu lärare på Lärarprogrammet på Örebro universitet. Hon ser det som en förmån att få vara en del av unga människors lärande och utveckling. Att relationen mellan lärare och elev har betydelse och ger förutsättningar för lärande är erfarenheter som har blivit en drivkraft för fortsatta studier inom relationell pedagogik.

MEDVERKANDE: LEDARSKAP I KLASSRUMMET

Jinnie Stork © Foto: Erik Amkoff / UR
Jinnie Stork © Foto: Erik Amkoff / UR

Jinnie Stork studerar grundlärarprogrammet med inriktning åk 4-6, med ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik samt NO & teknik på Umeå universitet. Hon vill bli lärare för att få se och stötta kunskapsutveckling, och samtidigt medverka till att göra lärandet roligt och engagerande. Just nu när hon ett intresse av bedömning, både för lärande och av lärande.

Martin Younakhir © Foto: Erik Amkoff / UR
Martin Younakhir © Foto: Erik Amkoff / UR

Martin Younakhir studerar till Ämneslärarprogrammet inom Engelska samt Svenska som andraspråk med inriktning mot Gymnasieskola/VUX på Stockholms Universitet. Han tog examen i juni 2016 och har jobbat som lärarvikarie sedan sex år tillbaka. Har även varit frontfigur för lärarprogrammet på Stockholms Universitet inom språk i ”Egentligen kampanjen” två år i rad. Född och uppvuxen i Irak men flyttade till Skövde kommun år 1997 och har spenderat en stor del av sitt liv där.

John Steinberg © Foto: Erik Amkoff / UR
John Steinberg © Foto: Erik Amkoff / UR

John Steinberg har uppmuntrat, utmanat och utbildat lärare i drygt 45 år. Han är fil dr i pedagogik och författare till 50 böcker. Han har arbetat som rektor och var programledare för UR programmet ”Dr John”. ”Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke”, säger John. Trygghet i sitt ledarskap är nyckeln till arbetsro och arbetsglädje. John har observerat hundratals lektioner och kan konstatera att eleverna har rätt – ”sträng” men snäll fungerar!

MEDVERKANDE – LÄRARENS ARBETSMILJÖ

Agneta Olander
Agneta Olander © Foto: Erik Amkoff / UR

Agneta Olander
Rektor på Tolvåkerskolan i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, högstadieskola med ca 500 elever. Har en utbildning och erfarenhet omfattande mellanstadielärare, speciallärare, högstadielärare, arbetslagsledare och  projektledare. Som projektledare har hon drivit skolutvecklingsprojekt om elevers och lärares lärande. Hennes intresse för forskning resulterade i en kandidatexamen i pedagogik med forskningsförberedande inriktning. Hennes drivkraft är baserad på ett målmedvetet ledarskap där delaktighet och en god arbetsmiljö är en självklarhet. En skola med ett öppet klimat där det finns stor flexibilitet och vilja att  prova nya vägar och arbetsmetoder är också den skola där organisationen genomsyras av goda grundstrukturer. Ett välfungerande kvalitetsarbete med systematisk utvärdering och analys är en skola som stödjer elevernas lärande och utveckling.

Carola Aili
Carola Aili © Foto: Erik Amkoff / UR

Carola Aili
Forskare inom frågor som rör arbetsdelningsprocesser och arbetsorganisering i kunskapsintensiva yrken. Hon har särskilt studerat lärares arbete i forskning finansierad av Vetenskapsrådet respektive AFA-försäkring. Hon har i sina studier visat att 10% av lärarnas arbetstid går åt till strulande datorer och att många lärare har arbetsdagar då de helt får prioritera bort arbete som har med förberedelse av den närliggande undervisningen att göra. Som projektledare har hon drivit skolutvecklingsprojekt om skolans möte med de nyanställda lärarna och byggandet av system för mentorskap och skrivit en bok om detta. Carola är lektor i pedagogik med inriktning mot lärande i arbetslivet vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet. Hon tillhör en av de tvärveteskapliga forskarmiljöer som fick del av årets Pufedorfmedel för projektet Work and Organization in the Digital Age. Där hon särskilt ansvarar för området som rör lärares arbete.

Elin Lavén
Elin Lavén © Foto: Erik Amkoff / UR

Elin Lavén
Sedan 16 år tillbaka arbetar hon som 1-7 ma/no-lärare på Träkvista skola på Ekerö. Undervisar idag år 4-6 i ma, no och är förstelärare på skolan. Hon har genomfört två Learning Study med inriktning matematik. – Att arbeta med sammanhållen tid är en otrolig drivkraft. Det ger mig möjligheten att undervisa på ett varierat sätt och utveckla fler förmågor under samma arbetspass och på så sätt nå djupare förståelse och bättre sammanhang för eleverna. Jag får även chansen att nå alla elever, säger Elin.

Nina Jonsson
Nina Jonsson © Foto: Privat

Nina Jonsson
Rektor på Södermalmsskolan i Stockholm Stad sedan våren 2009. Arbetade tidigare som biträdande rektor på Nya Elementar skola i Stockholm Stad. I grunden lärare i svenska, engelska och svenska som andraspråk för årskurserna 4-9. Hon har även arbetat som lärare i Nacka kommun i många år och då främst undervisat i årkurserna 7-9.

MEDVERKANDE – SKOLAN SOM SKYDDSFAKTOR

Anne Harju © Foto: Erik Amkoff / UR

Anne Harju
Forskare och lektor på fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Forskar kring, och undervisar blivande förskollärare och grundlärare mot fritidshem, i frågor som rör barns olika livsvillkor. Mycket av hennes forskning handlar om att undersöka barns eget perspektiv på sådant som rör dem själva. Ett område i barns liv som hon gärna för fram och pratar om är barns egna tankar och erfarenheter av att leva under knappa ekonomiska omständigheter.

Jonas Johnsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Jonas Johnsson
Arbetar i Solna som resurslärare på lågstadiet. I arbetet med eleverna följer en röd tråd i allt arbete och det är relationen till eleverna. Kan du inte skapa en god professionell relation till eleverna blir det svårt att lyckas. Han brinner för att arbeta med digitala verktyg i sin undervisning.

Lina Delvert © Foto: Erik Amkoff / UR

Lina Delvert
Socionom med socialpedagogisk inriktning, arbetar som skolkurator på grundskolor genom elevhälsan i Sundbyberg stad. Lina bidrar med den psykosociala kompetensen i elevvårdsarbetet med fokus på individuella stödsamtal, krissamtal, motiverande samtal och konflikthantering. Även sociala utredningar, stöd och råd till föräldrar och lärarhandledning erbjuds. För Lina är bemötande och inkludering det viktigaste i sitt arbete. Att se barnperspektivet och förmedla och hjälpa eleven att sätta ord på sina känslor tankar och behov. Att utveckla och stärka barnets självkänsla och styrkor. Alltid peppa, lugna o inge hopp och förmedla att varje unge är värdefull.

Erik Rova © Foto: Privat

Erik Rova
Leg. psykolog. Han är medskapare till Levla-materialet som hjälper skolpersonal arbeta strukturerat med tidiga insatser och hantera problemsituationer. Erik handleder, utbildar och jobbar med skolutveckling. -Jag vill bidra till att det händer konkreta saker i klassrummet. Det är jätteviktigt! säger Erik. Just nu genomför han efterfrågade utbildningar om Traumakunskap och bemötande tillsammans med kollegan Anton Sjögren.

MEDVERKANDE – PEDAGOGIK OCH SÄRSKILT STÖD

Maja Lindqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Maja Lindqvist
Specialpedagog och legitimerad svenska som andraspråkslärare på gymnasiet. Tidigare arbetat som dramapedagog inom både skola och teatergrupper. Handleder och föreläser om hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Driver bloggen www.specmaja.se i syfte att samtala om vikten av att rektor, lärare och elevhälsan samarbetar för att organisera en skola där alla elever känner sig delaktiga. Tycker om att vara med i arbetet med att skapa en skola som möter alla elevers behov och förutsättningar.

Maria Kempe Olsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Maria Kempe Olsson
Har tidigare arbetat som lärare och specialpedagog och är sedan fem år tillbaka rektor på Bergsjöskolan F-6 i Göteborg.Har också förmånen att få
föreläsa om elevhälsa och skolutveckling i olika sammanhang.Tror på att vi tillsammans kan forma en skola som ger alla elever förutsättningar att lyckas. Brinner för alla
elevers rätt att få finnas i ett välkomnande sammanhang och är övertygad om att vägen dit går genom en utvecklad elevhälsa, inkluderande undervisning
och goda relationer.

Eva Hjörne © Foto: Erik Amkoff / UR

Eva Hjörne
Professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Jag har en bakgrund som lärare men också som kurator på skola, omsorgsförvaltningen och inom barnpsykiatrin. Min forskning handlar om elevhälsa och pedagogik för utsatta barn i särskilda undervisningsgrupper under många år och jag brinner verkligen för min forskning om barn och ungas välbefinnande i skolan och möjlighet att utvecklas och förberedas för ett gott liv.

Svenny Kopp © Foto: Privat

Svenny Kopp
Specialist i barn och ungdomspsykiatri. Hon är forskare på Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet och har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande deltidsarbetar hon som vuxenpsykiater. Svenny Kopps forskningsområde är flickor med autism och ADHD. År 2010 disputerade hon på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments” vid Göteborgs Universitet. Övriga intressen är måleri, fjäll och botanik.

MEDVERKANDE – ÖKAD PSYKISK HÄLSA

Anna Nygren © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Nygren
Livsstilspedagog med lärarbakgrund. Författare till boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Föreläser för elever, föräldrar och skolpersonal om hur livsstilen påverkar hälsan och prestationen och driver sajten Ung Livsstil. Min drivkraft är att alla elever ska må bra och att det ska gå bra för dem i skolan. Då har de bäst chanser att klara sig i livet. Skriver nu på en ny bok om hjärnan och inlärning tillsammans med en neuropsykolog.

Niclas Sjöström © Foto: Erik Amkoff / UR

Niclas Sjöström
Arbetar i Norrköping som No och matematiklärare 7-9 samt i förberedelseklass för nyanlända elever. I sitt arbete så ser hans elevens hälsa som en nyckel till god måluppfyllelse. Han brinner för att utveckla mentorskapet där läraren får en möjlighet att coacha eleverna studier. Ett tätt samarbete med elevhälsan är en självklarhet för att förebygga stress samt hemmasittande elever.

Olle Granath © Foto: Erik Amkoff / UR

Olle Granath
Kurator på Nivrenaskolan i Sundsvall, åk 6-9. Har tidigare erfarenheter av att arbeta inom socialtjänst samt på HVB, Hem för vård och boende. Försöker se arbetet som kurator på ett högstadium som ett helhetsarbete där alla möten räknas och all elevkontakt gills. Brinner för att medverka i förändringsprocesser, stora som små.

Mats Granlund © Foto: Privat

Mats Granlund
Professor i handikappvetenskap. Leder forskningsmiljön CHILD/IHV som sysslar med forskning om barn i behov av särskilt stöd.

MEDVERKANDE – ELEVHÄLSANS BETYDELSE

Håkan Sandström © Foto: Erik Amkoff / UR

Håkan Sandström
Deltog i implementeringsarbetet av elevhälsopropositionen (Hälsa, lärande och trygghet 2001/02:14) i början på tjugohundra. Har arbetat med många olika uppdrag som handlat om skolutveckling, men även med kvalitetsgranskning och tillsyn. Har även arbetat på Myndigheten för skolutveckling och Skolinspektionen. Arbetat som expert i flera regeringsuppdrag bl.a. i uppdraget om att ta fram en ”Nationell strategi för samverkan kring bars som riskerar att fara illa”  Brinner för att skapa goda lärmiljöer. Har arbetat som skolkurator i många år.

Johan Hallberg © Foto: Erik Amkoff / UR
Johan Hallberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Johan Hallberg
Rektor i Kolsva skolområde för elever i förskoleklass till åk 9. Har utvecklat, debatterat och skrivit om skolutveckling utifrån Elevhälsa i 10 år.  Mellan beskrivningarna; ”En elev som inte klarar skolan” och ”En elev som skolan inte klarat, än” – ryms alla svaren på frågorna om Elevhälsa.

Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR
Marie Perman © Foto: Erik Amkoff / UR

Marie Perman
Specialpedagog och förstelärare på Friggaskolan i Östersund, åk F-9. Har tidigare arbetat som 1-7 lärare i 15 år med inriktning sv/so. Att hjälpa och stötta elever att lyckas i skolan, utifrån sina förutsättningar, har varit och är fortfarande som specialpedagog min största drivkraft. Nyckelord för att lyckas med mitt uppdrag är relationer, samarbete och struktur. När elever får lyckas så bidrar det till en ökad tillit till den egna förmågan, nyfikenhet och lust att lära.

Lars H. Gustafsson © Foto: Signe Lindkvist
Lars H. Gustafsson © Foto: Signe Lindkvist

Lars H. Gustafsson
Docent i socialmedicin, barnläkare och författare, bosatt i Lund. Arbetade under många år som skolläkare, senast på Rosengård i Malmö. Lars är också medlem av Barnombudsmannens expertråd. Hans mest kända böcker är Växa – inte lyda, Leka för livet och Elevhälsa börjar i klassrummet Nu aktuell med två nya böcker, Relationsrevolutionen – om mötet mellan barn och vuxna och Möta barn på flykt – enkel handbok för alla.

MEDVERKANDE – ESTETIK FÖR ALLA

Cecilia Ferm Almqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Ferm Almqvist
Professor i Musikpedagogik på Luleå tekniska universitet, på Campus Piteå. Har skrivit ett antal bokkapitel och vetenskapliga texter om estetisk kommunikation och inkludering, särskilt med fokus på grundskolan. Texterna grundar sig på praktiska erfarenheter samt filosofisk och empirisk forskning. Har skrivit kursplanen för musikämnet i grundskolan och bedömningsstöd för årskurs sex i musik. Inkludering är grunden för allt jag gör i mitt jobb, leder seminarier, handleder, undervisar och leder verksamhet

Kristina Rilbe © Foto: Erik Amkoff / UR

Kristina Rilbe
Bildlärare i åk 6-9 på Björkhagens skola i Stockholm. Min utgångspunkt är att det är elevernas idéer, allas bildsal och jag kan visa på metoder, hur man leker och experimenterar sig fram. Vi jobbar tillsammans för att bilder är kul och viktiga redskap i samhället. Det krävs mod att våga skapa och arbete för att bli medveten om bilders budskap. När vi formulerar oss får vi syn på oss själva, därför bidrar jag i det utvidgade kollegiet likväl som VFU-handledare. Jag försöker uttrycka mig på en blogg http://bildflip.blogspot.se/ Twittrar sparsamt på @kristinarilbe.

Mikhael Mikalides © Foto: Erik Amkoff / UR

Mikhael Mikalides
Arbetar som lärare på mellanstadiet på Vårbyskolan i Huddinge. Där undervisar han i svenska och SO. Mikhael kom till Sverige som treåring från inbördeskriget i Libanon. Han har fått kämpa med språket hela sitt liv och vet dess betydelse. Han brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit hans livsprojekt. Förra året utsågs hans bok, Konsten att skriva dikter, till en av årets bästa böcker i kategorin faktaböcker av Statens Kulturråd. Boken är en handbok i lyrik och den är skriven tillsammans med 16 elever i åldern 10-13 år. Förra året blev Mikhael även utsedd till Årets inspiratör inom offentlig sektor, av Framtidsverket.

John O`Toole © Foto: Privat

John O’Toole
Former Foundation Chair of Arts Education at Melbourne, and of Drama at Griffith University. Forty years teaching and teacher training on all continents, and author of many books, including Drama and Curriculum, Pretending to Learn and Dramawise. Lead Writer for the Arts in the Australian Curriculum, 2009-13. Passionate believer in engaging students, and giving them a say in their learning. In 2015 received the Order of Australia for services to drama education.