Taggad: återkoppling

ATT GE RESPONS ÄR EN VIKTIG UPPGIFT

Alva Appelgren. © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag fick möjligheten att vara med i Lärlabbet för att diskutera återkoppling, motivation och självbild som är det som jag forskat på vid Karolinska Institutet.

I det case som presenterades i programmet pratade en svensklärare om att eleverna inte brydde sig om kommentarerna som han gett på en text. Jag blev inte alls förvånad, eftersom kommentarerna kom tillsammans med ett betyg på det som eleven lämnat in. Jag tror att det är här vi har grundproblemet!

Jag tror att min motivation skulle dämpas enormt om någon gav mig kommentarer på vad jag gjort bra och vad jag kunde ändra och gav tips på detta, men att jag sedan inte skulle få möjligheten att förbättra detta. Så frustrerande att fråntas själva utvecklingsmöjligheten. Jag skulle inte känna mig motiverad att utvecklas eftersom betyget på uppgiften redan var satt. Utifrån kommentarerna vill jag ju visa att jag nu förstått, så jag kan rätta till och få möjligheten att lämna in en ny uppgift. Därefter kan man bedöma själva lärandet.

Att ge respons är en viktig uppgift för lärare. Jag kommer ihåg min svensklärare som gav kommentarer på våra texter. Även om jag fick texten två veckor senare så var jag överlycklig över att en lärare kommenterat på min text och visat att hon brydde sig. Det är viktigt för att lära sig ämnet men även för att trivas i skolan.

I två av de studier jag har med i min avhandling använde vi digitala test där vi anpassade svårighetsnivån till varje enskild elev. Detta gjorde att alla elever kämpade och utvecklades från precis den nivån som var svår för dem. Detta tror jag är viktigt för att alla ska få återkoppling för att de kämpar med att göra framsteg.

Jag vill veta vad som kan förbättras, vad som var bra, få tips om hur jag kan gå tillväga och därefter vill jag ges möjligheten att pröva detta.

För mig är det vad återkoppling handlar om!

Alva Appelgren

LÄRANDET ÄR EN PROCESS

Jessica Björnwall. © Foto: Erik Amkoff / UR

– Hur ska jag kunna skriva en faktatext när jag aldrig har gjort det förut?

Det frågade en elev i åk 8 mig under en av mina lektioner i svenska som andraspråk.

Jag tycker att den frågan står för allt som skolan INTE är eller åtminstone inte borde vara, det vill säga en plats där man redan kan. En lärande miljö förutsätter just vad namnet antyder, att här sker ett lärande. Ingen kan något utan att först ha tränat, provat, undersökt, misslyckats, provat igen. Att lära sig saker tar tid och kräver ansträngning. Lärandet är en process, och min uppgift som pedagog är att tillsammans med mina elever föra lärandet framåt och där blir återkoppling, motivation och självkänsla tre mycket viktiga pusselbitar.

Dessa tre pusselbitar var i fokus under inspelningen av det avsnitt av Lärlabbet som jag, UllaCarin, Mårten och Alva fick förmånen att medverka i. Förresten, på tal om att lära sig nya saker, så var detta första gången som jag fick se en TV-inspelning inifrån. Jag kom till TV-huset som ett blankt blad, men lämnade det med en massa nya kunskaper och erfarenheter. Precis den upplevelse som våra elever ska få i skolan.

För att bli motiverad och känna självkänsla behöver man som elev återkoppling för att se dels vad som händer över tid, dels för att bibehålla motivationen när det blir svårare, och också förstå att ansträngning faktiskt ger färdighet. Det handlar om att visualisera hur det har sett ut tidigare, hur det ser ut nu och hur vi ska arbeta vidare. Alltså hänger dessa begrepp ihop och det ena utesluter inte det andra.

Läs mer

GODA RELATIONER BANAR VÄG FÖR LYCKAD ÅTERKOPPLING

UllaCarin Boes. © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag blev inbjuden till Lärlabbet – Återkoppling, motivation och självkänsla för att bl a diskutera mitt sätt att jobba med muntlig återkoppling. Under alla mina år som lärare har jag alltid försökt ge mycket feedback muntligt, kanske för att jag själv fick mycket litet av det under mina skolår. Naturligtvis ger jag mycket feedback skriftligt också. Jag skulle nog vilja säga att jag ger väldigt mycket feedback och feed forward över huvud taget. De formativa frågorna bör alltid stå i centrum; Var befinner jag mig? Vart är jag på väg? Hur ska jag nå dit, d v s vad är nästa steg? Eleven ska inte behöva famla i mörker.

Varför så mycket återkoppling då? Jo, för att genom återkoppling (speciellt genom den muntliga) bygger man även relationer och då höjs motivationen och även självkänslan hos eleven. Har du en god relation får du även respekt och då uppstår en win-win situation. Eftersom jag som lärare har visat genuint intresse för personen blir eleven bekräftad både som individ och elev och då ökar chansen att hen faktiskt inte bara lämnar in uppgiften, utan att hen även lägger ner sig på uppgiften.

Återkoppling kan inte ses som något isolerat moment utan det sker hela tiden. Det är en pågående process. Har du en god relation blir det helt naturligt att återkoppla i t ex cafeterian eller i korridoren; ”Vilken fantastisk novell du har skrivit! Den har du jobbat riktigt bra med!”. Då visar du ett äkta engagemang för eleven och elevens skolgång.

Vi tre lärare som deltar i programmet klickade direkt och hade massor att prata om. Alla tre var helt överens om att återkoppling i grund och botten handlar om att synliggöra lärandet och genom att vara tydlig i sin återkoppling skapar man motiverade elever. Något som också tas upp i programmet är forskningen kring fixed och growth mindset, vilket är mycket relevant när man talar om återkoppling. Genom att tänka till HUR vi formulerar oss när vi ger feedback och feed forward kan vi faktiskt hjälpa till att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra elevers utveckling.

UllaCarin Boes

GE ÅTERKOPPLING ELLER SÖKA ÅTERKOPPLING?

Mårten Sahlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Bra återkoppling är information som knyter ihop de grundläggande frågorna i lärprocessen. Var är vi? Vart ska vi? Och Hur tar vi oss dit? Det är information som klargör var eleven är och utifrån det ger stöd för hur nästa steg mot målet ska tas.

Ofta ligger fokus i undervisningsdiskussioner på hur vi ska ge återkoppling till eleverna. Återkopplingen är i det här fallet information från läraren till eleven som eleven ska ta till sig och handla utifrån, för att utvecklas. Det är förvisso en viktig informationsväg, men jag skulle vilja slå ett slag för att söka återkoppling.

Återkoppling går då från elev till lärare och bidrar till att ge läraren information om hur undervisningen fortsättningsvis ska planeras. Genom att fortlöpande ta reda på vad eleverna kan, förstår, behärskar eller kanske inte alls förstår, kan vi planera nästa steg i undervisningen.

Kanske behöver vi undervisa om samma sak imorgon som vi gjorde idag, fast på ett annat sätt. Kanske ser vi att eleverna redan behärskar det vi tänkt att vi skulle arbeta med hela veckan. Det handlar helt enkelt om att våga ompröva, vara lyhörd och ta reda på elevernas nivå genom att söka återkoppling. Först då kan man lägga undervisningen i utvecklingszonen, strax ovanför elevernas nuvarande nivå – just där den ger som mest effekt.

Den här typen av återkoppling har tyvärr hamnat lite i skymundan. Kanske beror det på att vi lärare ibland tror att det är enklare att försöka ändra på eleverna än på oss själva. Men faktum är att vi aldrig kan ändra på någon annan än oss själva, och vår egen undervisning.  Tydlig undervisning som möter eleverna där de befinner sig är det bästa vi kan ge våra elever.

Inom vården är det en självklarhet att läkaren möter patienten innan behandlingen planeras och att under behandlingens gång ta olika prover för att förvissa sig om att den fungerar. Skolan har däremot länge haft en tradition av att detaljplanera undervisningen innan man möter eleven och inte förrän i slutet av processen testa vad eleven har lärt sig. Har man tur kanske det kan fungera någon gång ibland, men det är inte lika effektivt.

Mårten Sahlin

MEDVERKANDE – ÅTERKOPPLING

UllaCarin Boes. © Foto: Erik Amkoff / UR

UllaCarin Boes
Gymnasielärare i Svenska, Engelska och Kommunikation på Nobelgymnasiet Karlstad. Sedan 2013 förstelärare med ett allmändidaktiskt uppdrag. Har alltid jobbat på praktiska program, vilket är ett medvetet val. Det som driver mig är att försöka få mina ämnen så lustfyllda som möjligt. Jag vill att de ska känna att ”Vad kul! Nu ska vi ha svenska!”.

Jessica Björnwall. © Foto: Erik Amkoff / UR

Jessica Björnwall
Arbetar som senaredelslärare i ämnet svenska som andraspråk på Östbergsskolan i Östersund. Många elever med annat modersmål börjar ofta sent i svensk skola, och har det dubbla uppdraget att lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska tillägna sig nya kunskaper. Mitt mål med undervisningen och min lärargärning i stort är att hitta och använda metoder som hjälper mina elever att lyckas optimalt med sin inlärning och att verka för en skola för alla.

Mårten Sahlin. © Foto: Erik Amkoff / UR

Mårten Sahlin
Arbetar som matematik, NO och tekniklärare i årskurs 7-9 på Romaskolan på Gotland. Har skrivit boken ”arbeta formativt i NO – stöttning i klassrummet”. Strävar efter att alltid vara närvarande i elevernas lärande, så att stöttning och återkoppling kan ske när varje elev verkligen behöver den. Det är då den ger effekt.

Alva Appelgren. © Foto: Erik Amkoff / UR

Alva Appelgren
Medicine doktor och disputerade tidigare i höst med en avhandling om återkoppling vid Karolinska Institutet. I hennes avhandling beskriver hon hur återkoppling och motivation påverkar prestation och utveckling utifrån ett beteende- och hjärnperspektiv. Alva brinner för att föreläsa och dela med sig av sitt arbete inom motivation och återkoppling som kan vara ett stöd i en pedagogisk vardag.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING
– ÅTERKOPPLING

Hur kan skolan jobba med återkoppling? Och hur hänger det ihop med elevers motivation och självkänsla?

Efter några års experimenterande har svenskaläraren Olle Carlgren på Höglandsskolan i Bromma hittat den för honom bästa metoden för systematisk återkoppling till eleverna.

– Det är inte det första utkastet som eleverna lämnar in som är det viktigaste, utan det eleverna faktiskt lär sig under tiden, menar Olle.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

Fortsätt läsa →

EXTRA – ÅTERKOPPLING

Läraren Olle Carlgren tycker att det är viktigt att kontinuerligt ge direkt återkoppling till sina elever. En metod går ut på att låta eleverna analysera och ge synpunkter på varandras inlämningsuppgifter – tillsammans i klassrummet. Här beskriver åk 8- eleverna Ludvig och Melker vad de tycker om det.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ÅTERKOPPLING →