Taggad: den lärande läraren

REPORTAGE – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Tülay Gürgün är modersmålslärare och mediepedagog på Grindtorpsskolan i Alby. Till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara av intresse för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Hon tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras.

– Det går inte att bara lita på sina gamla kunskaper och göra ett jobb. Som lärare måste man kompetensutveckla sig hela tiden, säger Tülay.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

EFTERSNACK – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Samtalet fortsätter. Ta del av panelens eftersnack!
Hur viktigt är kompetensutveckling för lärarprofessionen?

Medverkar gör Camilla Thornberg, Anna-Karin Frisk och Felix Schultze.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

ETT SÄTT ATT LÄRA OCH LÄRA UT

Felix Schultze © Foto: Erik Amkoff / UR

Målet för lärarnas lärande handlar ytterst om att hitta vägar att kommunicera ämnesinnehållet på ett sätt så att elever lär och förstår. Det är kärnan i vår yrkesroll.

Här kan coteaching fylla ett viktigt syfte. Coteaching innebär att det är två eller fler lärare som tillsammans planerar, utvärderar och bedriver undervisning i en klass. Förutom att varje elev kan få mer uppmärksamhet och hjälp så lär också lärarna av varandra och deras ämnesdidaktiska kunskaper utvecklas. Lärare kan även lära mycket från elever och deras erfarenheter av undervisningen.

Idén till mitt forskningsprojekt uppstod när jag märkte att elever ibland kunde förklara svåra begrepp för varandra med andra ord än vad jag själv använde. Fenomenet är inte nytt och kan delvis förklaras med att lärare och elever har olika referensramar. Som lärare har man ofta glömt svårigheterna när man som elev stötte på nya begrepp i undervisningen. För att överbrygga elevernas och lärarens olika referensramar, fick jag möjlighet att påbörja ett forskningsprojekt vid Halmstad Högskola.

Läs mer

KOLLEGIALT LÄRANDE

Camilla Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag fick möjlighet att vara med i programmet som handlar om lärares lärande. I egenskap av förstelärare på Tångvallaskolan driver jag det vi kallar för kollegialt lärande med målet att öka elevernas måluppfyllelse. Forskning visar att när lärare tillsammans med kolleger analyserar och utvärderar sin undervisning leder det till ett bättre resultat hos eleverna. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna och det vetenskapliga stödet för effekterna är starkt, säger bland annat de nyzeeländska forskarna Helen Timperley och John Hattie. De pratar också om vikten av långsiktighet, systematik och fokus i det kollegiala samtalet. Vi behöver därför skapa en miljö på skolorna där lärarna kan prata om sin undervisning, känna sig trygga att lära och lära om, samt vara öppna för att ge och ta emot.

Vi valde att följa mattelyftets struktur med fyra delmoment:

Läs mer

ETT ÅTERUPPBYGGANDE AV SKOLAN

Per Kornhall © Foto: Eva Lindblad

För länge sedan hade Sverige en skola med hög likvärdighet och en respekterad och autonom lärarkår. Om denna sade Göran Persson i själva kommunaliseringspropositionen: ”De internationella jämförelser som gjorts visar entydigt att skillnaderna mellan olika skolor när det gäller kunskaper och färdigheter hos eleverna är mindre i Sverige än i något annat jämförbart land.”

Efter detta genomförde han och sedan andra efter honom kommunaliseringen, målstyrningen, avregleringen, marknadifieringen, nedtoningen av lärares skicklighet att undervisa med mera och skolan har nu galopperande problem och PISA och TIMSS med flera internationella mätningar pekar helt i fel riktning.

Läs mer

MEDVERKANDE – DEN LÄRANDE LÄRAREN

Felix Schultze @ Foto: Erik Amkoff / UR

Felix Schultze
Arbetar som kemi- och biologilärare på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Är sedan 2014 licentiand vid Forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens Didaktik (FoNT-D) vid Linköpings Universitet och Halmstad Högskola. Forskningen handlar om hur man kan utveckla undervisningen genom att ta tillvara äldre elevers erfarenheter genom s.k. coteaching. Det handlar om lärarnas sätt att kommunicera ämnesinnehållet på ett sätt så att elever lär och förstår. Här fyller coteaching ett viktigt syfte.

Anna-Karin Frisk © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna-Karin Frisk
Lärare på Klastorp / Essingeskolan i Stockholm, behörig åk 4-9, Svenska, historia och religionskunskap. Har skrivit magisteruppsats i didaktik och är nu forskarstuderande i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet på 50%. Jobbar även som koordinator/handledare för ämnesdidaktiska nätverk inom Stockholms Stad där lärare i SO-ämnen kan få stöd med ämnesdidaktiska projekt ute på sina skolor. Hon drivs av att få lärare att stärka sin profession genom att erövra kunskap om undervisning och lärande som är användbar inom yrket och som de kan dela med andra.

Camilla Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Camilla Thornberg
Förstelärare på Tångvallaskolan i Falsterbo, lärare i matematik och NO för år 1-7. Driver kollegialt lärande på sin skola. Ett strukturerat samarbete där man tillsammans granskar, analyserar och utvärderar sin egen och andras undervisning. Fokus har legat på ledarskap i klassrummet, lärarens förhållningssätt, studiero och återkoppling. Camilla brinner för att fortsätta utvecklas som lärare så att eleverna får det bästa hon kan ge.

Per Kornhall © Foto: Eva Lindblad

Per Kornhall
Fil. Dr. legitimerad lärare, författare, debattör och skolutvecklare. Har t ex skrivit böckerna ”Barnexperimentet”, ”Alla i mål” och ”Förstelärare”. Motiveras av viljan att svensk skola ska bli en skola för alla (igen) och för ett återupprättande av läraryrkets professionella status och kunskaper.

TEMA: LÄRARPROFESSIONEN
– DEN LÄRANDE LÄRAREN

Font den lärande läraren

Hur kan skolan jobba med kompetensutveckling? Vilket ansvar har lärarna själva? Och hänger det ihop med läraryrkets status?

Vi besöker Grindtorpsskolan i Alby och Tülay Gürgün, modersmålslärare och mediepedagog. Till skillnad från de flesta andra lärare ägnar hon nästan all sin fritid åt att ta in information från den digitala världen. På sin blogg samlar hon allt som kan vara av intresse för pedagoger i form av övningar och pedagogiska spel. Hon tycker att hela synsättet på hur lärare kan fortbildas inom det här området måste förändras.

– Det går inte att bara lita på sina gamla kunskaper och göra ett jobb. Som lärare måste man kompetensutveckla sig hela tiden, säger Tülay.

Medverkar gör även Felix Schultze, Anna-Karin Frisk, Camilla Thornberg och Per Kornhall.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se