Taggad: estetik och lärande

ESTETISKA UTTRYCK OCH DEMOKRATI

Cecilia Ferm Almqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Att göra estetiska uttryckformer tillgängliga för alla, och bidra till att de görs likvärdiga med andra språk är något jag drivs av i mitt arbete. Därför kändes det oerhört värdefullt att delta i Lärlabbet och få möjlighet att dela mina tankar och erfarenhet såväl med deltagarna som med tittarna.

Mitt engagemang för inkludering och demokrati kommer från början från praktiken, som lärare i musik och specialpedagog, och har utvecklats i min forskning om interaktion i musikklassrum, kommunikation bland barn med hörselskada som lär sig dansa, om möjligheter för estetiska ämnen i grundskolan bland annat. Den filosofiska grunden bygger på ett holistiskt, eller heltheltligt förhållningssätt, där man strävar efter att komma förbi motsättningar som kropp och själ, teori och praktik, tanke och handling, reflektion och känsla, verbalt och kroppsligt, och så vidare. Med en sådan grund blir upplevelsen av delaktighet, att göra sin ”röst” hörd och bli lyssnad på, oavsett uttrycksform, viktigt. En känsla av att höra till, att kunna, att vara en del av något större och att bli sig själv i mötet med andra blir en ledstjärna när det gäller att organisera undervisning i estetiska ämnen oavsett sammanhang och nivå. Att så sker blev tydligt i programmet där vi fick ta del av praktiska exempel, och av vilka drivkrafter som låg bakom estetlärarnas sätt att jobba. Det blir viktigt att erbjuda ALLA flera språk, en demokratisk rättighet, vilket också läroplanen ger riktlinjer för.

Läs mer

BILDUNDERVISNING FÖR ALLA

Kristina Rilbe © Foto: Erik Amkoff / UR

En dag på mitt nya jobb utbrast en elev i ÅK9:

– ”Kristina, var har du varit i hela mitt liv? Ingen har talat om för mig hur jag kan göra bilder! Förut fick vi sitta och chilla, lyssna på musik och rita lite. Nu ska vi lära oss det och det och det.”

Jag förstod det som att eleven tidigare upplevt ”en bildundervisning för dem som redan kan” och nu öppnade jag på något sätt för kunskaper som var synliga och möjliga att uppnå för henne.

Läs mer

ESTETIK ÄR EN DEMOKRATISK FRÅGA

Mikhael Mikalides © Foto: Erik Amkoff / UR

Skolans viktigaste uppdrag är att främja alla elevers utveckling och lärande, samt lusten att lära. Skolan ska också stimulera elevers självförtroende, kreativitet och nyfikenhet. Av den anledningen måste skolan anpassa undervisningen efter varje elevs erfarenheter, behov, intressen, kunskap och förmågor. Samtidigt har skolan även ett ansvar att ge eleverna kännedom om samhällets kulturutbud. Därför anser jag att estetiken har en given plats som en del av skolans undervisning. I läroplanen (Lgr11) står det till exempel:

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Läs mer

MEDVERKANDE – ESTETIK FÖR ALLA

Cecilia Ferm Almqvist © Foto: Erik Amkoff / UR

Cecilia Ferm Almqvist
Professor i Musikpedagogik på Luleå tekniska universitet, på Campus Piteå. Har skrivit ett antal bokkapitel och vetenskapliga texter om estetisk kommunikation och inkludering, särskilt med fokus på grundskolan. Texterna grundar sig på praktiska erfarenheter samt filosofisk och empirisk forskning. Har skrivit kursplanen för musikämnet i grundskolan och bedömningsstöd för årskurs sex i musik. Inkludering är grunden för allt jag gör i mitt jobb, leder seminarier, handleder, undervisar och leder verksamhet

Kristina Rilbe © Foto: Erik Amkoff / UR

Kristina Rilbe
Bildlärare i åk 6-9 på Björkhagens skola i Stockholm. Min utgångspunkt är att det är elevernas idéer, allas bildsal och jag kan visa på metoder, hur man leker och experimenterar sig fram. Vi jobbar tillsammans för att bilder är kul och viktiga redskap i samhället. Det krävs mod att våga skapa och arbete för att bli medveten om bilders budskap. När vi formulerar oss får vi syn på oss själva, därför bidrar jag i det utvidgade kollegiet likväl som VFU-handledare. Jag försöker uttrycka mig på en blogg http://bildflip.blogspot.se/ Twittrar sparsamt på @kristinarilbe.

Mikhael Mikalides © Foto: Erik Amkoff / UR

Mikhael Mikalides
Arbetar som lärare på mellanstadiet på Vårbyskolan i Huddinge. Där undervisar han i svenska och SO. Mikhael kom till Sverige som treåring från inbördeskriget i Libanon. Han har fått kämpa med språket hela sitt liv och vet dess betydelse. Han brinner för att stärka läs- och skrivkulturen, det har blivit hans livsprojekt. Förra året utsågs hans bok, Konsten att skriva dikter, till en av årets bästa böcker i kategorin faktaböcker av Statens Kulturråd. Boken är en handbok i lyrik och den är skriven tillsammans med 16 elever i åldern 10-13 år. Förra året blev Mikhael även utsedd till Årets inspiratör inom offentlig sektor, av Framtidsverket.

John O`Toole © Foto: Privat

John O’Toole
Former Foundation Chair of Arts Education at Melbourne, and of Drama at Griffith University. Forty years teaching and teacher training on all continents, and author of many books, including Drama and Curriculum, Pretending to Learn and Dramawise. Lead Writer for the Arts in the Australian Curriculum, 2009-13. Passionate believer in engaging students, and giving them a say in their learning. In 2015 received the Order of Australia for services to drama education.

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETIK FÖR ALLA

Font - Estetik För Alla

Kan man med drama som redskap träna personer med funktionshinder att göra sina röster hörda i samhället?

Dramapedagogen Malin Norlings elever går på särskolans individuella program på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. Funkisar kallar hon sina skådespelare, som alla har olika intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Genom dramaövningar undersöker eleverna både sin egen identitet och samspelet med andra människor.

– Mina elever är tyvärr vana vid att folk talar över huvudet på dem. Jag jobbar med att de ska känna att de får tid att kommunicera, säger Malin.

Medverkar gör även Cecilia Ferm Almqvist, Mikhael Mikalides, Kristina Rilbe och John O’Toole.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

ESTETISKA LÄRPROCESSER OCH VISDOM

Sten Canevall © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag medverkade i det inslag som sändes den 20 april, om estetiska lärprocesser. Att delta i inspelningen var faktiskt i sig en slags estetisk lärprocess, ett privilegium att få vara vittne till ett inspirerande möte mellan innehåll och teknik!

Min ingång till estetiska lärprocesser är rent intuitiv och grundad i min upplevelse av livet. Det är ju egentligen inte så krångligt. Den verklighet vi lever i är gränslös. I skolan delar vi, alltför slentrianmässigt, in kunskap i små ämnesfack, ofta med hopplöst vattentäta skott emellan. Skollivet och inlärningen blir helt enkelt roligare, meningsfullare och effektivare om vi vågar öppna upp emellan våra lådor, vågar låta estetik blandas med teori, matematik med musik, historia med bild!

Läs mer

VARFÖR ESTETISKA LÄRPROCESSER?

Laura Brännström © Foto: Erik Amkoff / UR

Idealet är att varje individ ges möjligheten att lära känna sig själv i sin helhet. Min övertygelse är att vägen mot en hållbar värld finns i löftet om individer som är trygga i sig själva, har skaffat sig kunskaper om sin omvärld samt utvecklat förmågan att fortsätta hitta på kreativa lösningar till dagens och framtidens utmaningar.

Under Lärlabbets program kring estetiska lärprocesser lyftes det flera viktiga aspekter. En av dessa aspekter var att i den aktuella läroplanen finns en uttalad intention att låta estetiken ta plats i samtliga kursplaner. Med detta vill man mena att det ska ges möjlighet till varje elev att utforska ny kunskap, bearbeta, tolka, producera och uttrycka sig i och med hjälp av de estetiska språken.

Läs mer

MÖTEN MELLAN SKOLA OCH KONSTENS METODER

Marie-Louise Hansson Stenhammar © Foto: Erik Amkoff / UR

Det var både spännande och givande att medverka i Lärlabbet. I de olika inslagen samt i den diskussion som fördes i programmet synliggjordes olika erfarenheter av undervisning i och om estetiskt lärande. En gemensam utgångspunkt var ändå att de estetiska ämnena är kommunikativa till sin karaktär. När estetiska ämnen och estetiska lärprocesser diskuteras finns det en tendens att de legitimeras utifrån att de är till nytta för annat lärande, men också att de utvecklar förmågor som kreativitet och fantasi. Därför blir det kanske också ´naturligt´ att tänka sig estetiska lärprocesser som ett medel för lärande, men också som ett medel att uttrycka kunskap genom. Det problematiska är att peka ut vad det är i lärprocesser som är estetiskt. Denna tanke tog fart hos mig under och efter programmet.

Läs mer

ESTETIKEN – ETT DRAGSPEL FÖR SKOLAN?

Ulla Wiklund © Foto: Christian Ljung

Under vintern 2015/16 upprepas det igen: någon skriver en personlig betraktelse över skolans “nya” behov och sätter det emot egna trista erfarenheter från något estetiskt ämne. Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Martéus ifrågasätter slöjdämnet som obligatoriskt ämne, åtminstone på högstadiet:

”Ungarna har 17 skolämnen att hålla i huvud och nerver. Och ständigt kommer krav på att införa nya, moderna ämnen: ”De borde lära sig kinesiska!”, ”Programmering!”, ”Livskunskap!”

Vi kanske borde sålla lite bland de ämnen som finns, i stället. Slöjdobligatoriet skulle kunna tas bort, åtminstone på högstadiet. Låt eleverna välja fritt mellan de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. Då kan den som vill, förkovra sig.”

Läs mer