Taggad: estetiska lärprocesser

ESTETISKA LÄRPROCESSER OCH VISDOM

Sten Canevall © Foto: Erik Amkoff / UR

Jag medverkade i det inslag som sändes den 20 april, om estetiska lärprocesser. Att delta i inspelningen var faktiskt i sig en slags estetisk lärprocess, ett privilegium att få vara vittne till ett inspirerande möte mellan innehåll och teknik!

Min ingång till estetiska lärprocesser är rent intuitiv och grundad i min upplevelse av livet. Det är ju egentligen inte så krångligt. Den verklighet vi lever i är gränslös. I skolan delar vi, alltför slentrianmässigt, in kunskap i små ämnesfack, ofta med hopplöst vattentäta skott emellan. Skollivet och inlärningen blir helt enkelt roligare, meningsfullare och effektivare om vi vågar öppna upp emellan våra lådor, vågar låta estetik blandas med teori, matematik med musik, historia med bild!

Läs mer

VARFÖR ESTETISKA LÄRPROCESSER?

Laura Brännström © Foto: Erik Amkoff / UR

Idealet är att varje individ ges möjligheten att lära känna sig själv i sin helhet. Min övertygelse är att vägen mot en hållbar värld finns i löftet om individer som är trygga i sig själva, har skaffat sig kunskaper om sin omvärld samt utvecklat förmågan att fortsätta hitta på kreativa lösningar till dagens och framtidens utmaningar.

Under Lärlabbets program kring estetiska lärprocesser lyftes det flera viktiga aspekter. En av dessa aspekter var att i den aktuella läroplanen finns en uttalad intention att låta estetiken ta plats i samtliga kursplaner. Med detta vill man mena att det ska ges möjlighet till varje elev att utforska ny kunskap, bearbeta, tolka, producera och uttrycka sig i och med hjälp av de estetiska språken.

Läs mer

MÖTEN MELLAN SKOLA OCH KONSTENS METODER

Marie-Louise Hansson Stenhammar © Foto: Erik Amkoff / UR

Det var både spännande och givande att medverka i Lärlabbet. I de olika inslagen samt i den diskussion som fördes i programmet synliggjordes olika erfarenheter av undervisning i och om estetiskt lärande. En gemensam utgångspunkt var ändå att de estetiska ämnena är kommunikativa till sin karaktär. När estetiska ämnen och estetiska lärprocesser diskuteras finns det en tendens att de legitimeras utifrån att de är till nytta för annat lärande, men också att de utvecklar förmågor som kreativitet och fantasi. Därför blir det kanske också ´naturligt´ att tänka sig estetiska lärprocesser som ett medel för lärande, men också som ett medel att uttrycka kunskap genom. Det problematiska är att peka ut vad det är i lärprocesser som är estetiskt. Denna tanke tog fart hos mig under och efter programmet.

Läs mer

ESTETIKEN – ETT DRAGSPEL FÖR SKOLAN?

Ulla Wiklund © Foto: Christian Ljung

Under vintern 2015/16 upprepas det igen: någon skriver en personlig betraktelse över skolans “nya” behov och sätter det emot egna trista erfarenheter från något estetiskt ämne. Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Martéus ifrågasätter slöjdämnet som obligatoriskt ämne, åtminstone på högstadiet:

”Ungarna har 17 skolämnen att hålla i huvud och nerver. Och ständigt kommer krav på att införa nya, moderna ämnen: ”De borde lära sig kinesiska!”, ”Programmering!”, ”Livskunskap!”

Vi kanske borde sålla lite bland de ämnen som finns, i stället. Slöjdobligatoriet skulle kunna tas bort, åtminstone på högstadiet. Låt eleverna välja fritt mellan de estetiska ämnena bild, musik och slöjd. Då kan den som vill, förkovra sig.”

Läs mer

REPORTAGE – ESTETISKA LÄRPROCESSER

I Svedala får alla kommunens förskolebarn upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor.

Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har vi bland annat sett hur barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se

MEDVERKANDE – ESTETISKA LÄRPROCESSER

Marie-Louise Hansson Stenhammar © Foto: Erik Amkoff / UR

Marie-Louise Hansson Stenhammar
Fil.dr. i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Universitetslektor i bild med inriktning mot bildteori på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Undervisar och föreläser på Bild- och förskollärarprogrammet samt forskar om estetik och lärande. För mig är det reflekterande och undersökande samtalet mellan lärare och elev/student det viktigaste verktyget för lärande i min undervisning.

Sten Canevall © Foto: Erik Amkoff / UR

Sten Canevall
Lärare i bild årskurs 6-9 vid Lillholmskolan, Skärholmen. Tidigare undervisat i bild på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Under många år verksam i Fantasifabriken. Passionerat intresserad av två ting – ämnesöverskridande arbetssätt – estetiska lärprocesser om man så vill – och publikkontakt – att öppna upp skolan mot samhället och låta elevers berättelser möta verkliga mottagare. Tillsammans med Hans Norkvist författare till Fantasifabriken – berätta med ord, bild och ljud, Sanoma Utbildning 2011. Mottagare av Datorn i utbildningens utmärkelse Guldäpplet 2006.

Laura Brännström © Foto: Erik Amkoff / UR

Laura Brännström
Legitimerad musiklärare som jobbar på Vårboskolan i Arlöv (Skåne), åk 7-9. Musiklärarexamen från hemlandet, Colombia (Sydamerika). Forskarutbildning inom musikvetenskap (Barcelona och Madrid). Har jobbat som musiklärare i Sverige sedan 2007. Arbetslag- och processledare. Har arbetat som ”nyckelperson” i implementeringen av Lgr 11 och samordnare för projekt inom ”Skapande Skola”. Driver egen blogg https://laurabrannstrom.wordpress.com. Jag drivs av att se till att skolan blir relevant för varje enskilda individ och samhället.

Ulla Wiklund © Foto: Christian Ljung

Ulla Wiklund
Verksam som utvecklingskonsult inom utbildning och kultur. Just nu i en 3-årig satsning i Burlövs kommun. Vi arbetar med elevernas delaktighet i undervisningen med 8 grundskolor som behöver förbättra resultaten. Där handleder jag rektorer, går in I undervisningen och reflekterar tillsammans med lärarna, och fokuserar på undervisningsutveckling och reflektion. Annars föreläser jag mycket och skriver böcker och artiklar. För mig är det viktigt att elevernas egna tankar och eget skapande kommer till uttryck i förskola och skola. Du kan följa mig på ullawiklund.se.

TEMA: ESTETIK OCH LÄRANDE
– ESTETISKA LÄRPROCESSER

Font - Estetiska Lärprocesser

Sånglektioner för femåringar i Baraskolan? Javisst!

I Svedala får alla kommunens förskolebarn upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor Fryklund. Det handlar om att ge barnen tillgång till den egna rösten och om sång på barnens villkor.

Sedan sångundervisningen infördes på förskolan har vi bland annat sett hur barnens språkliga utveckling tar stora kliv framåt, berättar förskolechefen Anette Lindh.

Medverkar gör även Marie-Louise Hansson Stenhammar, Sten Canevall, Laura Brännström och Ulla Wiklund.

Programmet ser du i sin helhet på URskola.se