Taggad: Magnus Blixt

ATT BEDÖMA SAMMAN

Magnus Blixt © Foto: Erik Amkoff / UR

”Men om man som lärare inte vill sambedöma, måste man ändå göra det?”

– var en av många viktiga frågor som ställs i programmet eller dess eftersnack. Mitt svar på detta är faktiskt:

Ja, det måste man. Som jag ser det ingår det i att vara en del i en lärarprofession vilken är större än en själv. Undervisning måste vara personligt grundad och bygga på samspel med aktuella elever. Men bedömning av elevers uppvisade kunskaper kan inte lämnas till något personligt, eleverna förtjänar en likvärdig bedömning oavsett vilka lärare de har. Gäller det betyg handlar det faktiskt om skarp myndighetsutövning – vilken i detta fall är unik då den inte går att överklaga – och därmed en fråga om rättssäkerhet. Men även yngre elevers kunskaper bedöms – och måste bedömas. All kunskap är verkligen inte lätt att mäta, men vi måste göra vad vi kan för att ge dem möjlighet att faktiskt låta oss bedöma den. Viktigt dock att påpeka att vi inte bedömer elever, utan deras uppvisade kunskaper.

Att vi gör bedömningar har flera syften och mål. En viktig funktion är förstås att ge både oss och eleven information om var elevens uppvisade kunskaper befinner sig, så att vi därmed har en grund för vad som behöver eller bör vara nästa steg. Bedömningen ger också oss lärare viktig information om hur vår undervisning fungerat och nått fram. Har den inte det måste vi ju fundera över vad vi kan förändra för att dels nå eleven nu, dels nå framtida elever. Samtidigt som undervisning måste bottna i ens person låter sig detta bäst göras tillsammans, i vardagen.

Jag finner det även märkligt att nationella prov ens får rättas av den lärare som genomfört dem. I anvisningarna står det att de gärna får sambedömas, fick jag råda skulle det vara ett krav. Inte minst för att det både jämnar ut arbetsbelastning, samtidigt som det ökar rättssäkerheten och sambedömning de facto ofta är riktigt bra kompetensutveckling. Nationella prov kan göras bra, om vi vill: Läs mer här!

Så tänker jag. Jag har inget problem med att någon argumenterar annorlunda, tillsammans kommer vi ju längre. På Glömstaskolan där jag arbetar kommer frågan dock inte vara om vi ska göra sambedömningar eller inte, frågan kommer att vara ”hur gör vi det på bästa sätt, för elevernas kunskapstillväxt?”

Magnus Blixt

MEDVERKANDE – SAMBEDÖMNING

Anna Runberger © Foto: Erik Amkoff / UR

Anna Runberger
Lärare på Almåsgymnasiet i Borås. Hon undervisar i svenska och historia och är sedan två år tillbaka förstelärare. Sedan tidigare har Anna lett skolutveckling kring formativ bedömning tillsammans med kollegor. Redan under utbildningen intresserade sig Anna för bedömningsfrågor.

Magnus Blixt © Foto: Erik Amkoff / UR

Magnus Blixt
Yrkesverksam grundskollärare på nystartade Glömstaskolan i Huddinge med 17 år som lärare på låg och mellan. 20% av tiden används till skolforskningsbevakning, föreläsningar, bloggande, twitter, fritidspolitik, egna barn, pedagogisk pub edcamp mm. Han brinner för att skapa en likvärdig och tidsenlig skola där varje unge kan finna och utveckla sin potential.

Annika Buregård Eklund © Foto: Erik Amkoff / UR

Annika Buregård Eklund
Lärare på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Har skrivit magisteruppsats om Lärande bedömning. Arbetar tillsammans med sin kollega med Skolutveckling inriktat mot Lärande Bedömning med hjälp IKT. Hon ser som det viktigaste målet med sitt arbete att hjälpa eleverna att bli självständiga i sitt lärande.

Pia Thornberg © Foto: Erik Amkoff / UR

Pia Thornberg
Universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad och har en bakgrund som grundskollärare i årskurs 7-9 i matematik och no-ämnena. Har skrivit en masteruppsats om sambedömning och likvärdighet, ”Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning?”. Har ett särskilt intresse för frågor som rör bedömning och hur denna kan användas för att stimulera elevers och studenters lärande och få dem att vilja fortsätt lära och utvecklas.

DEN VIKTIGA OCH KNEPIGA SAMVERKAN

Alla vill ju samma sak: att det ska gå bra för varje unge!

Varför är det då så ofta komplicerat att få till ett riktigt bra och givande samarbete mellan skola och hem? I synnerhet när vi kommer till likabehandling och mobbning verkar det extra komplicerat.

Det är kanske inte så konstigt när allt kommer omkring, det handlar trots allt om det käraste föräldrar har, vilket de skickar rätt i våra händer att förvalta. Dessutom kantas allt av en mängd för-givet-taganden och grundantaganden.

Som lärare kan man förebygga genom tidigt lära-känna-samtal eller utvecklingssamtal där man bygger förtroendekapital. Ett bra och resonerande föräldramöte där frågan lyfts innan den blivit aktuell kan också göra sitt, liksom en tydlighet i vilka informations- och kommunikationsvägar skolan valt att använda sig av (och inte).

En bra utgångspunkt är att tänka att ”vi ska inte alltid ge föräldrar vad de säger sig vilja ha, utan det de faktiskt behöver”. För det är ju tyvärr så att barn i grupp inte alltid är sådär spontandemokratiska som vi alla skulle önska. Vi har en uppgift att få en och annan förälder att förstå att deras lilla guldklimp faktiskt kan bete sig på olika sätt i olika kontexter.

Självklart måste vi göra det med förståelse och med ömsesidig respekt som grund, liksom en ödmjuk orubblighet där vi inte slirar på våra olika uppdrag och ansvar; de är föräldrar och vi är professionella legitimerade lärare. Båda ytterst viktiga, men med olika roller. Men – faktiskt – med samma mål!

Magnus Blixt

MEDVERKANDE – SAMVERKAN

magnusblixt

Magnus Blixt
Yrkesverksam leg grundskollärare på nystartade Glömstaskolan i Huddinge, bloggar och twittrar hårt, föreläser, sitter i Ansvarsnämnd mm.

 Lena press

Lena Lingman
Rektor på Glada Hudikgymnasiet och biträdande rektor på
Glada Hudikskolans F-6. Vi startade skolan 2006 och vår vision är
att bli Världens bästa skola.

Anna Bonde

Anna Bonde
Hemkunskapslärare på Tallbohovskolan i Järfälla. Som ett samverkansprojekt förvandlade hon skolans innergård till en odlingslott.

 IMG_2100

Tobias Wernius
Utvecklat SpeakUp™ en app för att ge elever ett nytt verktyg att rapportera om mobbning. Arbetar heltid för att hitta nya verktyg för att bekämpa mobbning.