Taggad: nyanlända elever

EN DAG SOM STUDIEHANDLEDARE

Tamar Ucar © Foto: Erik Amkoff / UR

”Vi hinner aldrig prata med varandra”

Den meningen hör jag från både studiehandledare och övrig personal i skolorna, och det är sant. Varken studiehandledaren eller klassläraren har tid att prata med varandra, mellan lektionerna.

Jag tror att vi är många som är överens om vikten av samarbete, men vi vet inte när och hur vi ska samarbeta. För det mesta har varken modersmålsläraren/studiehandledaren eller klass/ämnesläraren tid att ens växla några ord med varandra. Jag vet att många skolor har löst detta genom att anställa flerspråkig personal eller har studiehandledaren på skolan flera timmar i veckan. Det är bra, tycker jag. Den här lösningen fungerar bra när det gäller de större språkgrupperna. Men alla våra elever talar inte arabiska, dari eller somaliska idag. Skolan behöver hitta olika lösningar för alla elever. Lösningar för de små språken behöver se annorlunda ut, än för de större språken.

Läs mer

HUR FÅR MAN TILL ETT BRA LÄRANDE UTIFRÅN SAMVERKAN?

Jilda Sürüp © Foto: Erik Amkoff / UR

På skolan behöver man samverka mellan olika lärarkategorier som ämneslärare, svalärare och studiehandledare eller modersmålslärare.

Jag tänker att ju mer eleven är delaktig i ordinarie undervisning desto viktigare är det att man har en god kommunikation mellan lärarna om elevens progression i undervisningen, sett till framgångar men också de svårigheter som eleven stöter på. I det här sammanhanget behöver sådan information förmedlas vidare till studiehandledaren som kan vara den starkaste kanalen att använda när eleven är relativt nyanländ. Mycket kunskap och information förmedlas genom modersmålet under en första tid i skolan och därför är samverkan och kommunikation mellan ämneslärare och studiehandledare värdefullt.

Läs mer

SAMVERKAN HANDLAR OM ATT MÖTAS

Karin Hallén Sehlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Ja, snabbt gick det! Precis som Bella förvarnat oss kändes det som att programtiden var ute just som vi började bli riktigt varma i kläderna. Tur då att eftersnacket fick ta vid! Men även det hade vi svårt att avsluta. Samtalet ville bara fortsätta, lärdomarna delas och mötet mellan oss verksamma utvecklas till något mer. Samverkan handlar om att mötas – just som vi gjorde där runt bordet – och tillsamman ventilera utmaningar och lösningar.

Läs mer

REPORTAGE – SAMVERKAN

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

MEDVERKANDE – SAMVERKAN

Jilda Sürüp © Foto: Erik Amkoff / UR

Jilda Sürüp
Arbetar i Norrköping som förstelärare inom svenska som andraspråk och undervisar nyanlända elever utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon har under flera år arbetat med genrepedagogik främst i årskurserna 3-6 och 7-9. Hon har i sitt arbete alltid strävat efter att utveckla samarbete mellan modersmålslärare, ämneslärare och studiehandledare. Deltar aktivt i nätverksarbete på ett kommunövergripande plan för att vidareutveckla nyanlända elevers mottagande och skolgång. Nominerad till Fem i tolv-priset år 2013 för arbete med nyanlända.

Karin Hallén Sehlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Hallén Sehlin
Skolkurator för nyanlända elever i åldrarna 6-16 år på LYSA-enheten i Uppsala (grundskola för nyanlända elever). Arbetar för att alla ska ges möjlighet att uttrycka sig på sätt som passar dem, ex. genom lek och skapande verksamhet. Bakgrund som specialpedagog samt barnrättsaktivist med fokus på alla barns rätt till god utveckling. Nu intresserad av hur barn med svåra upplevelser och trauman ska få rätt hjälp i skola och samhälle. Brinner för lekens och skapandets läkande kraft och belyser gärna hur barns rättigheter hänger ihop med hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Stefan Eriksson © Foto: Erik Amkoff / UR

Stefan Eriksson
Arbetar som rektor i Borås Stad för CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande). CFL är en enhet som har ett stadsövergripande helhetsansvar för modersmålsundervisning, studiehandledning, förberedelseklasser och motagande/kartläggning av nyanlända elever i Borås Stad. CFL startade sin verksamhet för fem år sedan och har stått modell för liknande verksamheter i andra kommuner. Stefan har lång erfarenhet som skolledare och då framförallt i utsatta områden så som Angered och Bergsjön i Göteborg. Har även arbetat som konsult i skolutveckling och håller föreläsningar kring mottagande av nyanlända elever. Drivs av att ge alla elever bra förutsättningar att lyckas framförallt genom ett salutogent förhållningssätt.

Tamar Ucar © Foto: Erik Amkoff / UR

Tamar Ucar
Modersmålslärare och studiehandledare i grund och botten. Förstelärare och har arbetat som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun under två år och på mottagningsenheten för grundskoleelever i kommunen. Har arbetat med att starta en kompetensutvecklingscirkel på modersmålsavdelningen i kommunen. Just nu arbetar hon som arbetslagsledare på den ena enheten av två på språkintroduktionsprogrammet i Örebro kommun. Föreläser om studiehandledning och hur man kan organisera studiehandledningen på olika sätt.

Metin Rhawi © Foto: Erik Amkoff / UR

Metin Rhawi
Klubbchef för Södertälje FK och politiker (S) i Södertälje Kommunfullmäktige. Har alltid varit fotbollsintresserad och även spelat själv i många år. Vill vara med och bidra till att göra samhället bättre. Södertälje FK är ett integrationsprojekt mellan 3 ”svenska” föreningar (stadsdelsförening) och en ren ”invandrarförening”.

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– SAMVERKAN

Font nyanlända elever - samverkan

I arbetet med nyanlända elever – Hur kan skolan jobba med samverkan?
Inom den egna verksamheten? Utanför skolan? Med föräldrar?

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Medverkar gör även Jilda Sürüp, Karin Hallén Sehlin, Stefan Eriksson, Tamar Ucar och Metin Rhawi.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

LIVET ÄR EN RESA

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Har man vågat att ge sig iväg till det okända, då hittar man rätt under sin resa. Detta hörde jag av en av mina elever för mer än tjugo år sedan. När jag försökte att få klarhet i vad eleven menade, fick jag ett kort svar: ”frågar man rätt person får man rätt svar”.

Nu har det gått många, många år och skolsituationen har förändrats på så många olika sätt. Svenska skolan har mycket mer erfarenhet av undervisning och utbildning av elever som inte har svenska som modersmål. Nu finns det erfarna lärare i svenska som andra språk, modersmålslärare med kompetens i ett eller flera ämnen och ämneslärare som är vana att arbeta språkutvecklande. Men utmaningarna har blivit mycket stora de senaste åren.

Läs mer

ATT LÄRA – MED SPRÅKET SOM BÅDE MÅL OCH MEDEL

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Under inspelningen av programmet, som fokuserade på hur vi i skolan kan stödja nyanlända elevers lärande, väcktes många tankar. Vi samtalade om fördelarna med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där läraren explicit visar och ger eleverna möjlighet att träna på det språk som används i olika situationer i skolans alla ämnen. Vi pratade också om vikten av att våra elever får använda sina modersmål och kunskaper i andra språk, som viktiga verktyg i lärandet. I språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ses språket både som ett mål och ett medel.

I programmet använde vår programledare och övriga medarbetare i studion olika typer av begrepp. Inför eftersnacket ”tog inte kameran recen” och vi var därför tvungna att vänta ett tag, tills den ”recade” igen. I ett av mailen inför inspelningen fick vi veta att vi förväntades ”studsa” på inslaget från Grimstaskolan. Såklart hade jag aldrig hört ordet studsa i detta sammanhang, men med hjälp av att, enligt instruktioner, ha tittat på tidigare Lärlabbet-program och tagit del av övriga beskrivningar av vad som skulle hända i programmet, kunde jag gissa mig till vad det betydde.

Läs mer

REPORTAGE – LÄRANDET

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Programmet ser du i sin helhet på UR.se