Taggad: nyanlända elever

REPORTAGE – SAMVERKAN

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

MEDVERKANDE – SAMVERKAN

Jilda Sürüp © Foto: Erik Amkoff / UR

Jilda Sürüp
Arbetar i Norrköping som förstelärare inom svenska som andraspråk och undervisar nyanlända elever utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon har under flera år arbetat med genrepedagogik främst i årskurserna 3-6 och 7-9. Hon har i sitt arbete alltid strävat efter att utveckla samarbete mellan modersmålslärare, ämneslärare och studiehandledare. Deltar aktivt i nätverksarbete på ett kommunövergripande plan för att vidareutveckla nyanlända elevers mottagande och skolgång. Nominerad till Fem i tolv-priset år 2013 för arbete med nyanlända.

Karin Hallén Sehlin © Foto: Erik Amkoff / UR

Karin Hallén Sehlin
Skolkurator för nyanlända elever i åldrarna 6-16 år på LYSA-enheten i Uppsala (grundskola för nyanlända elever). Arbetar för att alla ska ges möjlighet att uttrycka sig på sätt som passar dem, ex. genom lek och skapande verksamhet. Bakgrund som specialpedagog samt barnrättsaktivist med fokus på alla barns rätt till god utveckling. Nu intresserad av hur barn med svåra upplevelser och trauman ska få rätt hjälp i skola och samhälle. Brinner för lekens och skapandets läkande kraft och belyser gärna hur barns rättigheter hänger ihop med hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Stefan Eriksson © Foto: Erik Amkoff / UR

Stefan Eriksson
Arbetar som rektor i Borås Stad för CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande). CFL är en enhet som har ett stadsövergripande helhetsansvar för modersmålsundervisning, studiehandledning, förberedelseklasser och motagande/kartläggning av nyanlända elever i Borås Stad. CFL startade sin verksamhet för fem år sedan och har stått modell för liknande verksamheter i andra kommuner. Stefan har lång erfarenhet som skolledare och då framförallt i utsatta områden så som Angered och Bergsjön i Göteborg. Har även arbetat som konsult i skolutveckling och håller föreläsningar kring mottagande av nyanlända elever. Drivs av att ge alla elever bra förutsättningar att lyckas framförallt genom ett salutogent förhållningssätt.

Tamar Ucar © Foto: Erik Amkoff / UR

Tamar Ucar
Modersmålslärare och studiehandledare i grund och botten. Förstelärare och har arbetat som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun under två år och på mottagningsenheten för grundskoleelever i kommunen. Har arbetat med att starta en kompetensutvecklingscirkel på modersmålsavdelningen i kommunen. Just nu arbetar hon som arbetslagsledare på den ena enheten av två på språkintroduktionsprogrammet i Örebro kommun. Föreläser om studiehandledning och hur man kan organisera studiehandledningen på olika sätt.

Metin Rhawi © Foto: Erik Amkoff / UR

Metin Rhawi
Klubbchef för Södertälje FK och politiker (S) i Södertälje Kommunfullmäktige. Har alltid varit fotbollsintresserad och även spelat själv i många år. Vill vara med och bidra till att göra samhället bättre. Södertälje FK är ett integrationsprojekt mellan 3 ”svenska” föreningar (stadsdelsförening) och en ren ”invandrarförening”.

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– SAMVERKAN

Font nyanlända elever - samverkan

I arbetet med nyanlända elever – Hur kan skolan jobba med samverkan?
Inom den egna verksamheten? Utanför skolan? Med föräldrar?

Vi besöker Mariedalskolan i Vänersborg och rektor Christina Hjern. Efter en omständlig process med många personer och instanser inblandade kunde man tillslut öppna sina dörrarna och erbjuda praktikplatser för nyanlända lärare. Nu när en termin har gått kan man konstatera att det varit ett väldigt lyckat projekt.

– Det är oerhört viktigt för dessa personer att starta ett liv här i Sverige och det är väldigt viktigt för oss, med många nyanlända elever, att få lärare med deras kompetens, säger Christina.

Medverkar gör även Jilda Sürüp, Karin Hallén Sehlin, Stefan Eriksson, Tamar Ucar och Metin Rhawi.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

LIVET ÄR EN RESA

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Har man vågat att ge sig iväg till det okända, då hittar man rätt under sin resa. Detta hörde jag av en av mina elever för mer än tjugo år sedan. När jag försökte att få klarhet i vad eleven menade, fick jag ett kort svar: ”frågar man rätt person får man rätt svar”.

Nu har det gått många, många år och skolsituationen har förändrats på så många olika sätt. Svenska skolan har mycket mer erfarenhet av undervisning och utbildning av elever som inte har svenska som modersmål. Nu finns det erfarna lärare i svenska som andra språk, modersmålslärare med kompetens i ett eller flera ämnen och ämneslärare som är vana att arbeta språkutvecklande. Men utmaningarna har blivit mycket stora de senaste åren.

Läs mer

ATT LÄRA – MED SPRÅKET SOM BÅDE MÅL OCH MEDEL

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Under inspelningen av programmet, som fokuserade på hur vi i skolan kan stödja nyanlända elevers lärande, väcktes många tankar. Vi samtalade om fördelarna med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där läraren explicit visar och ger eleverna möjlighet att träna på det språk som används i olika situationer i skolans alla ämnen. Vi pratade också om vikten av att våra elever får använda sina modersmål och kunskaper i andra språk, som viktiga verktyg i lärandet. I språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ses språket både som ett mål och ett medel.

I programmet använde vår programledare och övriga medarbetare i studion olika typer av begrepp. Inför eftersnacket ”tog inte kameran recen” och vi var därför tvungna att vänta ett tag, tills den ”recade” igen. I ett av mailen inför inspelningen fick vi veta att vi förväntades ”studsa” på inslaget från Grimstaskolan. Såklart hade jag aldrig hört ordet studsa i detta sammanhang, men med hjälp av att, enligt instruktioner, ha tittat på tidigare Lärlabbet-program och tagit del av övriga beskrivningar av vad som skulle hända i programmet, kunde jag gissa mig till vad det betydde.

Läs mer

REPORTAGE – LÄRANDET

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Programmet ser du i sin helhet på UR.se

MEDVERKANDE – LÄRANDET

Gamal Guirguis © Foto: Erik Amkoff / UR

Gamal Guirguis
Lärare i matematik och biologi vid Individuella gymnasiet, Ekerö, har arbetat som lärare i 28år. Har läst till ekonom i hemlandet, och till lärare i Sverige. Det är viktigt att ta vara på och respektera elevernas kunskaper. Att möta eleverna där de befinner sig kunskapsmässigt är nyckeln till självförtroende. Har korrekturlyssnat på 3 studiehandledningsböcker översatta till modersmålet i olika ämnen. Det viktigaste för lyckad studiehandledning är samarbete med ämnes / klasslärare. Studiehandledare skall vara kompetent i de ämnen som man ska hjälpa eleverna.

Josefin Nilsson © Foto: Erik Amkoff / UR

Josefin Nilsson
Lärare i svenska som andraspråk, svenska och engelska och masterstudent i svenska som andraspråk, Stockholms universitet. Josefin har parallellt med den egna undervisningen under många år drivit utvecklingsarbete med fokus på förhållningssätt och arbetssätt i och för en flerspråkig och mångkulturell skola. Hon har ett stort intresse för elevers såväl som lärares och skolledares lärande och en stark tro på en skola och ett samhälle för alla.

Qarin Franker © Foto: Erik Amkoff / UR

Qarin Franker
Språkforskare och lärarutbildare i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är sedan många år särskilt engagerad i att undersöka hur nyanlända ungdomars och vuxnas vägar in i litteracitet (läs- och skrivkunnighet) ser ut. Hon vill ta reda på hur undervisning och lärande inom ungdomsskolan och vuxenutbildningen på bästa sätt kan bygga vidare på de språkliga och kulturella resurser som även personer utan tidigare skolgång har med sig.

TEMA: NYANLÄNDA ELEVER
– LÄRANDET

Hur kan skolan arbeta med nyanlända elevers lärande? Vad har elever för kunskaper med sig till den svenska skolan? Och hur tar vi bäst tillvara på den kunskapen?

Vi besöker Grimstaskolan i Vällingby och läraren Åsa Sebelius. Här utvecklar de nyanlända eleverna sitt språk genom genrepedagogik. Eleverna får ämnneskunskapen med sig om de förstår i vilka sammanhang och strukturer språket används. Enligt modellen som Åsa arbetar med kan språket vara argumenterande, berättande, återgivande eller instruerande.

– Den största vinsten med att jobba på det här sättet är att det blir ett så tydligt arbetssätt och det ger eleverna redskap som de sedan kan ta med sig ut i sina klasser, säger Åsa Sebelius

Medverkar gör även Gamal Guirguis, Josefin Nilsson och Qarin Franker.

Programmet ser du i sin helhet på UR.se